สหัสวรรษ
ความหมายของ ทศวรรษ  ศตวรรษ  และสหัสวรรษ

ทศวรรษ  ศตวรรษ  และสหัสวรรษ คำบอกช่วงเวลามีหลายคำที่นิยมใช้กันโดยทั่วไป  เช่น  สัปดาห์  หมายถึงระยะเวลา  ๗  วัน  เดือน  หมายถึง  ระยะเวลาประมาณ  ๓๐  วัน  ปีหรือศักราช  หมายถึง  ระยะเวลา  ๑๒  เดือน  ส่วนช่วงเวลาที่ยาวนานหลาย ๆ ปี  เช่น  ๑๐  ปี  เราจะใช้ทศวรรษ  ๑๐๐  ปี  เราจะใช้ศตวรรษ  และ ๑๐๐๐  ปี  ...

Veradet.com
Logo
กระท้อนลอยแก้ว| ชุดชั้นกุลสตรี| ชุดชั้นในวาโก้
Shopping cart