วันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชา

ชีวิตคนไทยเรานั้นผูกพันอยู่กับพระพุทธศาสนา ชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายจะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา เช่น การทำบุญวันเกิด การทำบุญบ้าน การทำบุญงานศพ การทำบุญงานมงคลสมรส เป็นต้น ทุกชุมชนจะมีวัดและพระสงฆ์เป็นศูนย์รวมทางจิตใจและการทำความดี ...

READ MORE +
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

  พระพุทธศาสนาสอนให้คนทำความดีอยู่เสมอ  โดยไม่ต้องเลือกว่าจะทำวันใดเวลาใด  ดังนั้นเมื่อถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาจึงเป็นโอกาสดีที่พุทธศาสนิกชนควรน้อมระลึกถึงพระคุณพระรัตนตรัยและการกระทำความดีมากเป็นพิเศษ  วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้า  ได้แก่  วันวิสาขบูชา  ...

READ MORE +
วันอาสาฬหบูชา

ชีวิตคนไทยเรานั้นผูกพันอยู่กับพระพุทธศาสนา  ชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายจะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา  เช่น  การทำบุญวันเกิด  การทำบุญบ้าน  การทำบุญงานศพ  การทำบุญงานมงคลสมรส  เป็นต้น  ทุกชุมชนจะมีวัดและพระสงฆ์เป็นศูนย์รวมทางจิตใจและการทำความดี  ...

READ MORE +
Veradet.com
Logo
กระท้อนลอยแก้ว| ชุดชั้นกุลสตรี| ชุดชั้นในวาโก้
Shopping cart