ภูมิปัญญาด้านอาหาร
ภูมิปัญญาไทย

ภูมิปัญญาไทย หมายถึง ความรู้และประสบการณ์ของมนุษย์ที่เกี่ยวกับ การสังเกต การปฏิบัติ จนสามารถคิดค้นดัดแปลงและพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวให้เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีพ ๑. ภูมิปัญญาด้านที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัยของคนไทยจะปรับตัวสัมพันธ์กับพื้นที่ เช่น บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำ ...

READ MORE +
Veradet.com
Logo
กระท้อนลอยแก้ว| ชุดชั้นกุลสตรี| ชุดชั้นในวาโก้
Shopping cart