คำประสม หมายถึง
คำประสม คำมูล หมายถึงอะไร พร้อมตัวอย่าง

คำประสม คำที่ใช้ในภาษามีทั้งคำที่เป็นคำมูลคำเดียว  และคำที่ประกอบด้วยคำมูลมากกว่า  ๑  คำ คำที่เป็นคำมูลคำเดียว  เช่น  เสมอ  สบาย  สมัย  ย่อ  ว่าย  ใจ  น้ำ  ชุด  ไม้  ฯลฯ  ส่วนคำที่ประกอบด้วยคำมูลมากกว่า  ๑  คำ  เช่น  เสมอภาค  สบายใจ  สมัยนิยม  ย่อความ  ว่ายน้ำ  ใจความ  น้ำทะเล  ชุดว่ายน้ำ  ...

READ MORE +
Veradet.com
Logo
กระท้อนลอยแก้ว| ชุดชั้นกุลสตรี| ชุดชั้นในวาโก้
Shopping cart