คำคะนอง คืออะไร
คำแสลงหรือคำคะนอง

  ความหมายของ คำแสลงหรือคำคะนอง เป็นคำที่คิดขึ้นเพื่อสื่ออารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ  มักมีลักษณะแปลกต่างจากภาษาปรกติ  คำแสลงเป็นคำที่ใช้เฉพาะกลุ่มคนพวกเดียวกัน  มีกิจกรรมร่วมกัน  เป็นคำที่ต่ำกว่าภาษามาตรฐาน  จึงใช้เฉพาะภาษาพูด  สามารถแยกได้ดังนี้ ๑.      ...

READ MORE +
Veradet.com
Logo
กระท้อนลอยแก้ว| ชุดชั้นกุลสตรี| ชุดชั้นในวาโก้
Shopping cart