ความหมายการพูดอธิบาย
การพูดอธิบายความต้องการ

การพูดอธิบาย  คือ  การพูดให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจเรื่องราวที่ผู้พูดต้องการอธิบายให้ผู้ฟังเข้าใจให้มากที่สุด  ในการพูดนั้นต้องแสดงจุดประสงค์ในการพูดและแสดงเหตุผลประกอบคำอธิบายให้ชัดเจน  โดยอธิบายให้เป็นไปตามลำดับ การพูดอธิบาย  เป็นการตอบคำถามประเภท “อย่างไร”  และ “ทำไม”  ...

READ MORE +
Veradet.com
Logo
กระท้อนลอยแก้ว| ชุดชั้นกุลสตรี| ชุดชั้นในวาโก้
Shopping cart