การฟัง
มารยาทในการฟัง

ความหมายของการฟัง พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ . ศ . ๒๕๒๕ ได้อธิบายความหมายของการฟังไว้ว่า การฟัง หมายถึง การตั้งใจสดับ คอยรับฟังด้วยหู ได้ยิน ขยายความได้ว่าการฟัง เริ่มจากการได้ยินเสียก่อน ขั้นที่๒ ติดตามเรื่องราวของสิ่งที่ได้ยินไปด้วยพอถึงขั้นที่ ๓ ต้องสามารถเข้าใจสิ่งที่ได้ยิน ...

READ MORE +
การฟังและดูเพื่อจับใจความสำคัญ

  การฟังและการดูเป็นกระบวนการทำงานของสมอง  ซึ่งสืบเนื่องมาจากสิ่งที่ได้ฟังและได้เห็นจดจำและนำมาตีความ  จนเป็นผลให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  การฟังและการดูให้มีประสิทธิภาพต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่อไปนี้ ประเภทของการฟังและการดู  แบ่งเป็น  2  ประเภทใหญ่ ๆ ดังต่อไปนี้ ...

READ MORE +
Veradet.com
Logo
Shopping cart