การพูดชี้แจงเหตุผล คืออะไร
การพูดชี้แจงเหตุผล

  การพูดชี้แจงเหตุผลคือ  การพูดที่ผู้พูดมุ่งให้ผู้ฟังเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ  ได้ตรงกัน  หรือให้ผู้ฟังสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง  หรือชี้แจงให้ทราบว่า  มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น  ที่ไหน  เมื่อไร  และเกิดขึ้นได้อย่างไร  เช่น  การพูดชี้แจงกิจกรรมของชุมนุมภาษาไทย  ...

READ MORE +
Veradet.com
Logo
กระท้อนลอยแก้ว| ชุดชั้นกุลสตรี| ชุดชั้นในวาโก้
Shopping cart