General

คำภาษามอญที่ภาษาไทยยืมมาใช้

คำมอญ

คำไทยที่มาจากภาษามอญนำมาใช้ในภาษาไทยในลักษณะต่าง ๆ  ดังนี้ ๑.  ใช้เป็นคำธรรมดาในเรื่องต่าง ๆ  ในชีวิตประจำวันทั่วไป ๒.    ใช้เป็นคำซ้อน  คำประสม  และคำขยายในภาษาไทย ๓.    ใช้ในราชาศัพท์  สำนวน  ...

เทศกาลเข้าพรรษา

เทศกาลเข้าพรรษา

เทศกาลเข้าพรรษา นี่ก็ใกล้จะถึงเทศกาลวันเข้าพรรษาประจำปีแล้ว  พุทธศาสนิกชนต่างก็เตรียมตัวเตรียมใจที่จะได้ร่วมงานทำบุญวันเข้าพรรษากันโดยถ้วนหน้า  โดยเฉพาะในชนบทที่ยังห่างไกลความเจริญ  ...

วันเข้าพรรษา

วันเข้าพรรษา

วันเข้าพรรษา ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันเข้าพรรษา เป็นวันที่พระภิกษุสงฆ์อธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่แห่งใดแห่งหนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนมีกำหนด 3 ...

คำบุพบท คืออะไร ความหมายตัวอย่างคำบุพบท

คำบุพบท

คำบุพบท คือ คำที่ใช้เขียนหรือพูดหน้าคำนามหรือคำสรรพนาม เพื่อบอกตำแหน่งเวลา สิ่งที่คาดหวัง ความเป็นเจ้าของ สาเหตุ ผู้รับประโยชน์ เป็นต้น คำบุพบท แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ คำบุพบทไม่เชื่อมกับบทอื่น ...

คำซ้ำ คำซ้อน คืออะไร พร้อมตัวอย่าง

คำซ้ำคำซ้อน

คำซ้อน คือ  คำที่เกิดจากการเอาคำมูลที่มีความหมายเหมือนกัน  หรือคล้ายคลึงกัน  เป็นคำประเภทเดียวกัน  ตั้งแต่  ๒  คำขึ้นไป  มาเรียงซ้อนกันเพื่อให้ได้ความหมายชัดเจนขึ้น  เช่น  เสื่อสาด  อ้วนพี  ใหญ่โต  ...

การพูดเชิญชวน

การพูดเชิญชวน

ความหมายของการพูดเชิญชวน การพูดเชิญชวนเป็นการพูดลักษณะหนึ่งของการพูดจูงใจ  มีจุดมุ่งหมายหลักที่จะเปลี่ยนทัศนคติของผู้ฟังให้เป็นไปตามแนวทางของผู้พูด  ...

การอภิปรายกลุ่ม

การอภิปรายกลุ่ม

ความหมายขอคำว่า  “การอภิปราย” คำว่า  “อภิปราย”   พจนานุกรม  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. ๒๕๔๒   (๒๕๔๖,  หน้า  ๑๓๓๒)  ได้ให้ความหมายไว้ว่า   “อภิปราย   ก. พูดชี้แจงแสดงความคิดเห็น”  ส่วนอาจารย์   ผอบ  ...

การโต้วาที

การโต้วาที

การโต้วาที (Debate)หมายถึงการหารือในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มีผู้มีความเห็นแตกต่างกันตั้งแต่ 2 ฝ่ายขึ้นไป ในทางการเมืองของอเมริกันนั้น ได้มีการใช้คำนี้เพื่อหมายถึงรายการทางโทรทัศน์ ...

การจดบันทึก

การจดบันทึก

ความหมายของคำว่า  “จดบันทึก” “จด”   พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  (๒๕๔๖,  หน้า  ๒๘๕)  ได้ให้ความหมายไว้ว่า  หมายถึง  “เขียนไว้” ส่วนคำว่า   “บันทึก”   พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  ...

การเขียนสารคดี

การเขียนสารคดี

ความหมายและจุดมุ่งหมายของการเขียนสารคดี “สารคดี” หมายถึง งานเขียนที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อเท็จจริง  เสนอเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลที่มีตัวตนจริง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง มีเจตนาเบื้องต้นในการให้สาระ ...

การเขียนบทความ

การเขียนบทความ

บทความเป็นความเรียงที่มีลักษณะพิเศษผิดจากเรียงความเรียงธรรมดา เป็นความเรียงที่เขียนขึ้นโดยมีพื้นฐานข้อเท็จจริง มีมูลเหตุมาจากเรื่องราว ข่าวสารที่ผู้เขียนแทรกข้อเสนอแนะเชิงวิจารณ์ ...

การเขียนนิทานสำหรับเด็ก

การเขียนนิทาน

  นิทานเป็นอาหารใจของเด็ก  เป็นความผาสุกอันยอดเยี่ยม  เด็กทุกคนเมื่อได้ยินคำว่านิทาน  จะเกิดความกระหายใคร่ฟังทันที  นิทานช่วยลดความเคร่งเครียดที่มีในบทเรียน  ลดความหิวโหย  ความอ่อนเพลีย  ...

Show next
Veradet.com
Logo
Shopping cart