General

ตัวอย่างสำนวนไทย

  ตัวอย่างสำนวนไทย กินก่อนล่อนแก่น  กินทีหลังนั่งแทน    เล่นการพนันได้ก่อนอาจเสียคืนอีกสู้คนกินทีหลังไม่ได้ กินเกลือกินกะปิ                          อดทนต่อความลำบากยากแค้น กินแกลบกินรำ                     โง่ ...

ภาษาปาก

“ภาษาปาก”   ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  (ราชบัณฑิตยสถาน  ๒๕๔๖,  หน้า  ๘๒๒)   ได้ให้ความหมายไว้ว่าหมายถึง    “ภาษาพูดที่แสดงความคุ้นเคย  ไม่เหมาะสม  ที่จะใช้เป็นพิธีการ” ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างภาษาปาก กล้วย                 หมายถึง      ...

มาตราตัวสะกด

 มาตราตัวสะกด คือ แม่บทการแจงลูก ที่ใช้ในการสะกดภาษาไทย แบ่งออกเป็น ๙ มาตราตัวสะกดในภาษาไทยมีทั้งหมด ๙ มาตรา คือ แม่ ก กา แม่ กก แม่ กง แม่ กด แม่ กน แม่ กบ แม่ กม แม่ เกย และแม่ เกอว ใน ๙ มาตรา จะมีอยู่ ๔ มาตรา ที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ซึ่งได้แก่ ...

ประโยครวม

ประโยครวม  คือ  ประโยคที่มีประโยคสามัญตั้งแต่   ๒  ประโยคขึ้นไปมารวมกัน  โดยมีคำสันธานเชื่อมประโยค  เพื่อให้ได้ใจความติดต่อกันเป็นประโยคเดียวกัน  ถ้าประธานหรือกริยาของประโยคเป็นคำเดียวกันก็อาจละได้ ตัวอย่างประโยครวม   ประโยค ...

คำสันธาน

คำสันธาน  หมายถึง  คำที่ใช้เชื่อมประโยค  หรือข้อความกับข้อความ  เพื่อทำให้ประโยคนั้นรัดกุม  กระชับและสละสลวย ตัวอย่างคำสันธาน คำว่า  และ   แล้ว  จึง  แต่  หรือ  เพราะ  เหตุเพราะ  เป็นต้น  เช่น -  เขาอยากเรียนหนังสือเก่งๆ แต่เขาไม่ชอบอ่านหนังสือ ...

คำสมาส คืออะไร ตัวอย่างพร้อมความหมาย

คำสมาส คือ การนำคำที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตมารวมกับคำบาลีสันสกฤตแล้วเกิดความหมายใหม่  แต่ยังคงเค้าความหมายเดิมมีลักษณะดังนี้ ๑.เป็นคำที่มีรากศัพท์มาจากบาลี และสันสกฤตเท่านั้น เช่น สุขศึกษา อักษรศาสตร์  สังคมศาสตร์  อุดมศึกษา ...

คำภาษามอญที่ภาษาไทยยืมมาใช้

คำไทยที่มาจากภาษามอญนำมาใช้ในภาษาไทยในลักษณะต่าง ๆ  ดังนี้ ๑.  ใช้เป็นคำธรรมดาในเรื่องต่าง ๆ  ในชีวิตประจำวันทั่วไป ๒.    ใช้เป็นคำซ้อน  คำประสม  และคำขยายในภาษาไทย ๓.    ใช้ในราชาศัพท์  สำนวน  และในวรรณกรรมไทย ตัวอย่างคำมอญ ๑. ...

เทศกาลเข้าพรรษา

เทศกาลเข้าพรรษา นี่ก็ใกล้จะถึงเทศกาลวันเข้าพรรษาประจำปีแล้ว  พุทธศาสนิกชนต่างก็เตรียมตัวเตรียมใจที่จะได้ร่วมงานทำบุญวันเข้าพรรษากันโดยถ้วนหน้า  โดยเฉพาะในชนบทที่ยังห่างไกลความเจริญ  ...

วันเข้าพรรษา

วันเข้าพรรษา ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันเข้าพรรษา เป็นวันที่พระภิกษุสงฆ์อธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่แห่งใดแห่งหนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนมีกำหนด 3 เดือนตามพระวินัยบัญญัติ โดยไม่ไปค้างแรมในที่อื่น ...

คำบุพบท คืออะไร ความหมายตัวอย่างคำบุพบท

คำบุพบท คือ คำที่ใช้เขียนหรือพูดหน้าคำนามหรือคำสรรพนาม เพื่อบอกตำแหน่งเวลา สิ่งที่คาดหวัง ความเป็นเจ้าของ สาเหตุ ผู้รับประโยชน์ เป็นต้น คำบุพบท แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ คำบุพบทไม่เชื่อมกับบทอื่น คือคำบุพบทที่อยู่หน้าคำหรือกลุ่มคำนามและสรรพนาม ...