General

พยางค์ในภาษาไทย

  พยางค์ในภาษาไทยหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  การประสมเสียงในภาษาไทย  เพราะเกิดจากการเปล่งเสียงถึง  ๓  เสียง  ตามกันอย่างกระชั้นชิด  จนฟังคล้ายเปล่งออกมาในครั้งเดียวกัน  พยางค์จะต้องประกอบด้วยหน่วยเสียงอย่างน้อย  ๓  หน่วย  แต่บางพยางค์อาจมีเสียงพยัญชนะท้ายด้วยก็ได้  เช่น ล่า           พยัญชนะต้น        ล สระ                        า วรรณยุกต์              รูปเอก …

7 years ago

คำซ้อน 4 จังหวะ

  คำซ้อน 4 จังหวะ ได้แก่คำซ้อนที่มีลักษณะดังนี้ ๑. คำซ้อนที่มีคำซ้ำกัน ๒ คำ เช่น รุ่นพี่รุ่นน้อง พลอยฟ้าพลอยฝน ยกบ้ายกบอ คิดแล้วคิดอีก กินเศษกินเลย ผ่าเหล่า ผ่ากอ ทุกคืนทุกวัน  กี่โมงกี่ยาม เปลืองเนื้อเปลืองตัว…

7 years ago

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

  พระพุทธศาสนาสอนให้คนทำความดีอยู่เสมอ  โดยไม่ต้องเลือกว่าจะทำวันใดเวลาใด  ดังนั้นเมื่อถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาจึงเป็นโอกาสดีที่พุทธศาสนิกชนควรน้อมระลึกถึงพระคุณพระรัตนตรัยและการกระทำความดีมากเป็นพิเศษ  วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้า  ได้แก่  วันวิสาขบูชา  วันมาฆบูชา  วันอาสาฬหบูชา  วันอัฏฐมีบูชา  และวันธรรมสวนะ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา วันวิสาขบูชา  คือ  การบูชาในวันขึ้น 15  ค่ำ เดือน …

7 years ago

ภูมิปัญญาไทย

ภูมิปัญญาไทย หมายถึง ความรู้และประสบการณ์ของมนุษย์ที่เกี่ยวกับ การสังเกต การปฏิบัติ จนสามารถคิดค้นดัดแปลงและพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวให้เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีพ ๑. ภูมิปัญญาด้านที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัยของคนไทยจะปรับตัวสัมพันธ์กับพื้นที่ เช่น บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำ จะสร้างบ้านใต้ถุนสูงเพื่อป้องกันน้ำท่วม บริเวณที่สูง จะปลูกบ้านที่มีหน้าต่างน้อยเพื่อป้องกันลมหนาว ซึ่งในแต่ละท้องถิ่นเอกลักษณ์ของบ้านเรือนที่อยู่อาศัยจะไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่น ๒. ภูมิปัญญาด้านอาหาร…

7 years ago

คำกริยา อกรรมกริยา วิกตรรถกริยา

คำกริยา  คือ  คำที่ทำหน้าที่เป็นส่วนหลักของกริยาวลีซึ่งเป็นหัวใจของประโยค  คำกริยามี  ๒  ประเภท  คือ  ประเภทที่มีหน่วยกรรมกับประเภทที่ไม่มีหน่วยกรรม  คำกริยาประเภทที่มีหน่วยกรรม  ได้แก่  คำกริยาสกรรม และคำกริยาทวิกรรม  ส่วนคำกริยาประเภทที่ไม่มีหน่วยกรรม  ได้แก่  คำกริยาอกรรม  คำกริยาคุณศัพท์  คำกริยาต้องเติมเต็ม  คำกริยานำ และคำกริยาตาม ตัวอย่าง…

7 years ago

ภาษาโน้มน้าวใจ

  ผู้โน้มน้าวใจต้องใช้ภาษาเชิงเสนอแนะ  ขอร้อง วิงวอนหรือเร้าใจ  เลือกใช้คำให้สื่อความหมายตามที่ต้องการ ไม่ใช้การข่มขู่บีบบังคับ หรือคุกคามความรู้สึกนึกคิดของบุคคลที่ต้องการโน้มน้าวใจ  เพราะการทำเช่นนั้นจะทำให้การโน้มน้าวใจไม่สัมฤทธิ์ผล ตัวอย่างการใช้ภาษาเชิงเสนอแนะ พวกเธอควรกินผลไม้มากๆ ถ้าอยากให้ผิวพรรณผ่องใส ตัวอย่างการใช้ภาษาเชิงขอร้อง โรงเรียนของเราจะมีชื่อเสียงได้  ส่วนหนึ่งเกิดจากนักเรียน ถ้านักเรียนพยายามทำโครงงานวิทยาศาสตร์ให้ดีจนชนะการประกวด  โรงเรียนของเราก็จะได้ชื่อเสียงมาทีเดียว ตัวอย่างการใช้ภาษาเชิงวิงวอน ลูกชายของผมมีเลือดab เน้กกะถีฟซึ่งเป็นเลือดหายากต้องผ่าตัดเอาเนื้องอกโดยด่วน แต่สภากาชาดมีเลือดกลุ่มนี้สำรองไว้ไม่พอ…

7 years ago

การพูดติดต่อทางโทรศัพท์และการรับโทรศัพท์

เมื่อมีผู้โทรศัพท์ติดต่อไป  ผู้รับโทรศัพท์ควรพูดทักทายก่อน ส่วนผู้ติดต่อไปควรแจ้งผู้รับโทรศัพท์ให้ชัดเจนว่า ตนเป็นใครจะพูดกลับใครเรื่องใด และควรพูดให้กระชับ   เพื่อจะได้ไม่เสียเวลา  ผู้รับโทรศัพท์ควรพูดด้วยน้ำเสียงที่เป็นมิตร  แสดงความมีน้ำในการรับฝากข้อความ   และถามเกี่ยวกับข้อความที่รับข้อความอย่างถูกต้องครบถ้วน เมื่อต้องถามผู้อื่นให้มารับโทรศัพท์ ครบบอกผู้ติดต่อให้ชัดเจนว่า  บุคคลที่ผู้ติดต่อต้องการจะพูดด้วยนั้นอยู่ที่ใด ถ้าต้องตามมารับโทรศัพท์จะใช้เวลามากน้อยเพียงใด ตัวอย่างการพูดโทรศัพท์ ๑. ผู้รับ         สวัสดีค่ะ ผู้ติดต่อ     สวัสดีครับผมอันผลขอพูดกับอาจารย์กาญจนา ผู้รับ         …

7 years ago

ความหมายของ ทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ

  ทศวรรษ  ศตวรรษ  และสหัสวรรษ คำบอกช่วงเวลามีหลายคำที่นิยมใช้กันโดยทั่วไป  เช่น  สัปดาห์  หมายถึงระยะเวลา  ๗  วัน  เดือน  หมายถึง  ระยะเวลาประมาณ  ๓๐  วัน  ปีหรือศักราช  หมายถึง  ระยะเวลา  ๑๒  เดือน …

7 years ago

จารีต 12 คืออะไร?

จารีต 12 (ฮีต 12 คลอง 14) หมายถึง แนวปฏิบัติสำหรับดำเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชนในรอบปีว่าในปีหนึ่งเรามีงานอะไรบ้างในแต่ละเดือน ฮีตที่ 1 บุญข้าวกรรม ( บุญเดือนอ้าย ) บุญเข้ากรรม  คือบุญที่ทำขึ้นในเดือนอ้าย  ซึ่งเป็นเดือนแรกที่ชาวอีสานจะต้องประกอบพิธีกันจนเป็นประเพณี  ซึ่งอาจจะเป็นข้างขึ้นหรือข้างแรมก็ได้  พิธีบุญนี้ จะเกี่ยวกับพระโดยตรง …

7 years ago

วันอาสาฬหบูชา

ชีวิตคนไทยเรานั้นผูกพันอยู่กับพระพุทธศาสนา  ชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายจะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา  เช่น  การทำบุญวันเกิด  การทำบุญบ้าน  การทำบุญงานศพ  การทำบุญงานมงคลสมรส  เป็นต้น  ทุกชุมชนจะมีวัดและพระสงฆ์เป็นศูนย์รวมทางจิตใจและการทำความดี  พระสงฆ์จะนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่อบรมสั่งสอนประชาชนและพัฒนาจิตใจด้วยการฝึกสมาธิ  การไหว้พระสวดมนต์  ศึกษาธรรมหลักคำสอน  เพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน นี่ก็ใกล้จะถึงเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาแล้ว  ชาวพุทธทุกคนก็เตรียมตัวเตรียมใจร่วมทำบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาดังกล่าวด้วย วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น  ๑๕  ค่ำ  เดือนแปด…

7 years ago