General

สำนวนไทยอันเนื่องมากจากปาก

ปากหอยปากปู ปากปราศรัยน้ำใจเชือดคอ ปากหวานก้นเปรี้ยว ปากเหยี่ยวปากกา ปากเหม็น ปากมาก ปากปลาร้า ปากขอ ปากไม่อยู่สุข ปากเป็นเอกเลขเป็นโท ปากจรวด ปากหมา ปากปีจอ ปากกล้า ปากแข็ง ปากคอเราะร้าย ...

สำนวนไทยในคำน้ำ

ขุ่นไว้ในน้ำใสไว้นอก น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ น้ำตาตกใน น้ำตาเช็ดหัวเข่า น้ำตาลใกล้มด น้ำท่วมทุ่งผักบุ้งโหรงเหรง น้ำน้อยแพ้ไฟ น้ำพริกถ้วยเก่า น้ำพักน้ำแรง น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า น้ำมาปลากินมดน้ำลดมดกินปลา ...

การเขียนแผนภูมิ

แผนภูมิเป็นทัศนวัสดุที่แสดงความสัมพันธ์ของเรื่องราวต่างๆ โดยอาศัยเส้น ของตัวอักษรและภาพลายเส้น หรือภาพโครงร่าง เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจในเรื่องราว ประเภทของแผนภูมิ แผนภูมิแบ่งออกเป็น 9 ชนิด แต่ละชนิดมีรูปแบบ และโครงสร้างที่แตกต่างกัน ...

ฮีตสิบสองคลองสิบสี่

ฮีตสิบสองคลองสิบสี่ ฮีตที่ 1 บุญข้าวกรรม ( บุญเดือนอ้าย ) บุญเข้ากรรม คือบุญที่ทำขึ้นในเดือนอ้าย ซึ่งเป็นเดือนแรกที่ชาวอีสานจะต้องประกอบพิธีกันจนเป็นประเพณี ซึ่งอาจจะเป็นข้างขึ้นหรือข้างแรมก็ได้ พิธีบุญนี้ จะเกี่ยวกับพระโดยตรง ...

การพูดในโอกาสต่าง ๆ

การพูดในโอกาสและสถานการณ์ต่างๆย่อมใช้ภาษาและสำนวนที่แตกต่างกันไปบริบทนั้นๆ เช่น การพูดแนะนำตนเอง การสนทนา การอวยพร การกล่าวลา และการอภิปราย เป็นต้น ซึ่งถือว่าการพูดของคนทั่วไป การที่คนเราจะพูดได้ดี ประทับใจผู้ฟัง ...

หลักการพูดทั่วไป

ความหมายของ “การพูด” การพูดคือ กระบวนการสื่อสารความคิดจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่ง โดยมีภาษา น้ำเสียง และอากัปกิริยา เป็นสื่อ องค์ประกอบของการพูด การพูดประกอบด้วยส่วนสำคัญ ๓ ส่วน ได้แก่ - ผู้พูด - เนื้อหาสาระ - ผู้ฟัง ...

โคลงทศรถสอนพระราม

โคลงทศรถสอนพระราม                 ครองภพลบโลกล้ำ                             ศุภผล                 ระงับดับกังวลกล                                โกรธเกี้ยว                 โลภอวิชชาผจญ                                  มนทโมห์ ...

คำพ้องความหมาย หรือคำไวพจน์

คำพ้องความหมาย หรือคำไวพจน์ กิน                          รับประทาน  เสวย  ฉัน  หม่ำ แก่                           ชรา  เฒ่า  อาวุโส  สูงอายุ งาม                         สวย  ไฉไล  โสภา  แฉล้ม  ขจี  ตระการ  ลออ ช้าง                         ...

ทศชาติชาดก

ทศชาติชาดก หมายถึง ชาติทั้งสิบของพระพุทธเจ้า ก่อนที่จะมาประสูติเป็นพระพุทธเจ้า เตมียชาดก  (อ่านว่า  เต-มิ-ย-ชา-ดก) พระโพธิ์สัตว์เสวยพระชาติเป็นพระเตมีย์  โอรสของพระเจ้ากาสิกราช  แห่งกรุงพาราณสี  เมื่อพระชนม์มายุเพียง  ๑  เดือน  ...

โคลงพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต (พ.ศ. ๒๒๔๙)

โคลงพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต               สรรเพชรที่แปดเจ้า                             อยุธยา เสด็จประพาสทรงปลา                                      ปากน้ำ ล่องเรือเอกชัยมา                                               ถึงโคก  ขามพ่อ ...