General

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้า ได้แก่ วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา วันอัฏฐมีบูชา และวันธรรมสวนะ พระพุทธศาสนาสอนให้คนทำความดีอยู่เสมอ โดยไม่ต้องเลือกว่าจะทำวันใดเวลาใด ...

พุทธประวัติ

ก่อนที่จะถึงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เรามาศึกษาเกี่ยวกับประวัติของพระพุทธเจ้าสักเล็กน้อยนะครับ เพื่อประดับความรู้ ความหมายของพุทธประวัติ พุทธประวัติ หมายถึง ประวัติของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นศาสดาของพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้ามีพระนามเดิมว่า ...

วันอาสาฬหบูชา

ชีวิตคนไทยเรานั้นผูกพันอยู่กับพระพุทธศาสนา ชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายจะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา เช่น การทำบุญวันเกิด การทำบุญบ้าน การทำบุญงานศพ การทำบุญงานมงคลสมรส เป็นต้น ทุกชุมชนจะมีวัดและพระสงฆ์เป็นศูนย์รวมทางจิตใจและการทำความดี ...

การอ่านในใจ

การอ่านในใจ เป็นการอ่านเพื่อเก็บใจความสำคัญของเรื่อง นักเรียนควรปฏิบัติตามหลักในการอ่านในใจ ซึ่งมีหลักการดังนี้ หลักการในการอ่านในใจ ๑. นั่งให้เรียบร้อย ไม่แกล้งผู้อื่นขณะอ่าน ...

วันสุนทรภู่

ถ้าเอ่ยชื่อ "สุนทรภู่" เชื่อว่าน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักกวีชาวไทยที่มีชื่อเสียงก้องโลก โดยเฉพาะกลอนนิทานเรื่อง "พระอภัยมณี" จนได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านงานวรรณกรรม หรือ “มหากวีแห่งรัตนโกสินทร์" หรือ ...

การอ่านทำนองเสนาะ

ความหมายของ “ การอ่านทำนองเสนาะ ” การอ่านทำนองเสนาะคือวิธีการอ่านออกเสียงอย่างไพเราะตามลีลาของบทร้อยกรองประเภท โคลงฉันท์ กาพย์ กลอน ( พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ หน้า ๓๙๘ ) บางคนให้ความหมายว่า การอ่านทำนองเสนาะคือ การอ่านตามทำนอง ( ...

สุนทรภู่ กวีเอกของคนไทย

สุนทรภู่เป็นกวีเอกของไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งมีศิลปะการเรียบเรียงคำขึ้นเป็นบทร้อยกรองที่เปี่ยมล้นด้วยอรรถรสและคุณค่าแห่งวรรณศิลป์ประเภทกลอนสุภาพที่โดดเด่นที่สุดหาคนจับยาก สุนทรภู่มีชีวิตที่ไม่ค่อยราบรื่นนักทั้งด้านชีวิตครอบครัวและหน้าที่การงาน ...

มารยาทในการฟัง

ความหมายของการฟัง พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ . ศ . ๒๕๒๕ ได้อธิบายความหมายของการฟังไว้ว่า การฟัง หมายถึง การตั้งใจสดับ คอยรับฟังด้วยหู ได้ยิน ขยายความได้ว่าการฟัง เริ่มจากการได้ยินเสียก่อน ขั้นที่๒ ...

ทำไมนกกระยางจึงเสียงแหบ

ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีนกกระยางเจ้าเล่ห์ตัวหนึ่ง ซึ่งเดิมที่มันมีเสียงร้องเพราะจับใจดังเสียงนกการเวกนกกระยางตัวนี้อาศัยอยู่ใกล้บึงขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง ที่มีกุ้งหอยปูปลาชุกชุมมาก แต่เนื่องจากปีนี้ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ...

สำนวนไทย

ตัวอย่างสำนวณไทย กินก่อนล่อนแก่น กินทีหลังนั่งแทน เล่นการพนันได้ก่อนอาจเสียคืนอีกสู้คนกินทีหลังไม่ได้ กินเกลือกินกะปิ อดทนต่อความลำบากยากแค้น กินแกลบกินรำ โง่ กินขันหมาก ได้แต่งงานกันตามประเพณี กินขาหมู กินสินบน กินข้าวต้มกระโจมกลาง ...