General

เครื่องหมายวรรคตอน คืออะไร ตัวอย่างเครื่องหมายวรรคตอน

เครื่องหมายวรรคตอน เป็นเครื่องหมายที่ใช้ในการเขียนประกอบตัวอักษร ตัวเลข คำ วลี ประโยค หรือข้อความ เพื่อสื่อความหมายกับผู้อ่านว่าผู้เขียนต้องการให้ผู้อ่านนั้น อ่านข้อความนั้นอย่างไร วรรค คือ การเว้นระยะระหว่างคำ  ข้อความและประโยค  ...

การอ่านพยัญชนะที่ไม่มีรูปสระกำกับ

การอ่านพยัญชนะที่ไม่มีรูปสระกำกับ ตัวพยัญชนะที่ไม่มีรูปสระกำกับและไม่ได้เป็นตัวสะกดหรือตัวการันต์  ออกเสียงประสมพยัญชนะตัวเดียว  หรือกับสระต่างกัน ดังนี้ ๑.      พยัญชนะตัวเดียวหรือพยัญชนะตัวแรกออกเสียงประสมกับสระ –ะ  เช่น  ณ  ธ  ครุศาสตร์  จรัญ  ...

ปริศนาคำทาย คืออะไร ตัวอย่างปริศนาคำทาย

ปริศนาคำทาย คืออะไร ปริศนาคำทาย หมายถึง ถ้อยคำที่ยกขึ้นมาเป็นเงื่อนงำเพื่อให้แก้ ให้ทายกัน เป็นการเล่นอย่างหนึ่งของไทยที่นิยมเล่นกันทั้งเด็กและผู้ใหญ่มาช้านานทุกภูมิภาค ...