General

การเขียนเรียงความ

การเขียนเรียงความ คืออะไร วันนี้เรามีวิธีเขียน หลักการเขียน รวมทั้งตัวอย่างการเขียนเรียงความที่ถูกต้อง หากเป็นประโยชน์อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆ ด้วยนะครับ ความหมายของการเขียนเรียงความ เรียงความ คือ การนำเอาความรู้ความคิดเห็น ตลอดจนความจำเรื่องราวต่าง ...

ชนิดของคำ

ชนิดของคำ คำ  ที่เราใช้สื่อสารกันประกอบด้วย  เสียง  กับ  ความหมาย  เสียงอาจเป็นเสียงพูดที่มีในภาษา  หรือเป็นเสียงที่แทนด้วยตัวหนังสือก็ได้  คำในภาษามีหลายชนิด  นักภาษาได้กำหนดเรียกชื่อคำแต่ละชนิดไว้  โดยพิจารณาจาก  ความหมาย  วิธีการใช้  ...

โคลงโลกนิติ แปลโคลง ถอดความโคลงโลกนิติ

โคลงโลกนิติ เป็นสุภาษิตเก่าแก่ ที่นักปราชณ์ ในอดีด เลือกหามาจากคำภีร์โบราณ แล้วนำมาแปลและแต่งเป็นคำโคลง คนแต่โบราณให้การนับถือกันมาตั้งแต่ครั้งกรุงเก่า การต่อมา องค์ราชาทรงเห็นความสำคัญของบทโคลงโลกนิติ จึงรับสั่งให้กรมพระยาเดชาดิศร ข้าราชสำนัก ...

คำสัญลักษณ์

สัญญลักษณ์คือ การกล่าวถึงสิ่งหนึ่งแทนอีกสิ่งหนึ่งเพื่อเป็นการชี้นำให้เกิดความคิดพิจารณาว่าสิ่งที่กล่าวนั้นมีความหมายโยงไปถึงสิ่งใด ตัวอย่าง คำสัญลักษณ์ เมื่อกล่าวถึง          กา                           ทำให้นึกถึง  หรือเป็นสัญลักษณ์ของคนชั้นต่ำ  ...

คำอุปมา อุปไมย คืออะไร

ความหมายของคำอุปมาอุปไมย การเขียนเป็นการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นได้รับรู้และเข้าใจ  ในบางครั้งต้องยกข้อความมาเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นจริงและเป็นที่เข้าใจง่าย  คำที่ยกมาเปรียบนั้นเรียกว่า  คำอุปมา อุปมา  แปลว่า   ...

คำสรรพนาม คำบุรุษสรรพนาม หมายถึงอะไร

ความหมายของ คำสรรพนาม คำสรรพนาม  คือ  คำที่ใช้แทนคำนาม  เพื่อไม่ต้องกล่าวถึงคำนามซ้ำ ๆ  เพื่อบอกว่าใครเป็นผู้พูด  พูดกับใคร  หรือแทนคำนามในลักษณะอื่น ๆ คำสรรพนามมีหลายชนิด  ได้แก่  คำบุรุษสรรพนาม  คำสรรพนามถาม  คำสรรพนามชี้เฉพาะ  ...

คำประสม คำมูล หมายถึงอะไร พร้อมตัวอย่าง

คำประสม  คำที่ใช้ในภาษามีทั้งคำที่เป็นคำมูลคำเดียว  และคำที่ประกอบด้วยคำมูลมากกว่า  ๑  คำ คำที่เป็นคำมูลคำเดียว  เช่น  เสมอ  สบาย  สมัย  ย่อ  ว่าย  ใจ  น้ำ  ชุด  ไม้  ฯลฯ  ส่วนคำที่ประกอบด้วยคำมูลมากกว่า  ๑  คำ  เช่น  เสมอภาค  สบายใจ  สมัยนิยม  ...

คำซ้ำที่เป็นสำนวน

คำซ้ำที่เป็นสำนวน คำที่มีรูปซ้ำบางคำ  เช่น  ดื้อ ๆ  ไหน ๆ  เฉย ๆ  ไป ๆ  มา ๆ  งู ๆ  ปลา ๆ  เปลี่ยนความหมายจากเดิมไปเป็นสำนวน  เช่น รถแล่นมาดี ๆ  แล้วเครื่องก็ดับไปดื้อ ๆ ดื้อ ๆ  แปลว่า  โดยไม่ทราบสาเหตุ   ไป ๆ  มา ๆ  ...

คำซ้ำ มีความหมายว่าอย่างไร ตัวอย่างคำซ้ำ

คำซ้ำ  หมายถึง  คำที่ประกอบด้วยคำเดียวกัน  ๒  คำ  ในการเขียนจะใช้เครื่องหมายไม้ยมกเขียนแทนคำซ้ำ  คำพยางค์เดียวเมื่อซ้ำแล้วออกเสียงพยางค์หน้าเบา  ลงเสียงหนักที่พยางค์หลัง  เช่น  เด็ก ๆ สาว ๆ  ดี ๆ  สวย ๆ  เขียน ๆ  อ่าน ๆ  บ้าน ๆ  เล็ก ๆ  เล่ม ๆ  หลัง ...

คำซ้อน คืออะไร มารู้จักกับคำซ้อนกันดีกว่า

คำซ้อน คืออะไร คำซ้อน คือ คำที่มีความหมายเหมือนกันหรือตรงข้ามมาเรียงต่อกันตั้งแต่ 2 คำขึ้นไป ทำให้ความหมายชัดเจนยิ่งขึ้น สำหรับตัวอย่างสามารถดูจากรายละเอียดด้านล่าง ตัวอย่าง คำซ้อน “ท่าทางที่เพ่งพินิจดูขนมหลากหลายชนิด  ...