fbpx
General

การพูดเล่าเรื่อง

การเล่าเรื่องที่อ่าน การอ่านเป็นวิธีการแสวงหาความรู้ได้ดีวิธีหนึ่ง  แต่ในชีวิตของคนเราในปัจจุบันมีเรื่องให้อ่านอยู่มากมาย  ยากที่จะอ่านได้ทุกเรื่อง  ฉะนั้นการเล่าเรื่องที่อ่าน  ให้คนอื่นฟังจึงเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของคนไทยในปัจจุบัน ...

การพูดรายงานจากการศึกษาค้นคว้า

การพูดรายงานจากการศึกษาค้นคว้า  เป็นการพูดเพื่อเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมายให้ไปค้นคว้า  โดยผู้พูดอาจเป็นผู้ทำงานนั้นด้วยตนเองหรือทำงานร่วมกับหมู่คณะแล้วเสนอรายงานนั้นด้วยข้อเขียนหรือด้วยการพูดรายงานนั้น ข้อควรปฏิบัติในการพูดรายงานการศึกษาค้นคว้า ๑. ...

การพูดชี้แจงเหตุผล

  การพูดชี้แจงเหตุผลคือ  การพูดที่ผู้พูดมุ่งให้ผู้ฟังเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ  ได้ตรงกัน  หรือให้ผู้ฟังสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง  หรือชี้แจงให้ทราบว่า  มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น  ที่ไหน  เมื่อไร  และเกิดขึ้นได้อย่างไร  เช่น  ...

การเขียนเรียงความ

การเขียนเรียงความ คืออะไร วันนี้เรามีวิธีเขียน หลักการเขียน รวมทั้งตัวอย่างการเขียนเรียงความที่ถูกต้อง หากเป็นประโยชน์อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆ ด้วยนะครับ ความหมายของการเขียนเรียงความ เรียงความ คือ การนำเอาความรู้ความคิดเห็น ตลอดจนความจำเรื่องราวต่าง ...

ชนิดของคำ

ชนิดของคำ คำ  ที่เราใช้สื่อสารกันประกอบด้วย  เสียง  กับ  ความหมาย  เสียงอาจเป็นเสียงพูดที่มีในภาษา  หรือเป็นเสียงที่แทนด้วยตัวหนังสือก็ได้  คำในภาษามีหลายชนิด  นักภาษาได้กำหนดเรียกชื่อคำแต่ละชนิดไว้  โดยพิจารณาจาก  ความหมาย  วิธีการใช้  ...

โคลงโลกนิติ แปลโคลง ถอดความโคลงโลกนิติ

โคลงโลกนิติ เป็นสุภาษิตเก่าแก่ ที่นักปราชณ์ ในอดีด เลือกหามาจากคำภีร์โบราณ แล้วนำมาแปลและแต่งเป็นคำโคลง คนแต่โบราณให้การนับถือกันมาตั้งแต่ครั้งกรุงเก่า การต่อมา องค์ราชาทรงเห็นความสำคัญของบทโคลงโลกนิติ จึงรับสั่งให้กรมพระยาเดชาดิศร ข้าราชสำนัก ...

คำสัญลักษณ์

สัญญลักษณ์คือ การกล่าวถึงสิ่งหนึ่งแทนอีกสิ่งหนึ่งเพื่อเป็นการชี้นำให้เกิดความคิดพิจารณาว่าสิ่งที่กล่าวนั้นมีความหมายโยงไปถึงสิ่งใด ตัวอย่าง คำสัญลักษณ์ เมื่อกล่าวถึง          กา                           ทำให้นึกถึง  หรือเป็นสัญลักษณ์ของคนชั้นต่ำ  ...

คำอุปมา อุปไมย คืออะไร

ความหมายของคำอุปมาอุปไมย การเขียนเป็นการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นได้รับรู้และเข้าใจ  ในบางครั้งต้องยกข้อความมาเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นจริงและเป็นที่เข้าใจง่าย  คำที่ยกมาเปรียบนั้นเรียกว่า  คำอุปมา อุปมา  แปลว่า   ...

คำสรรพนาม คำบุรุษสรรพนาม หมายถึงอะไร

ความหมายของ คำสรรพนาม คำสรรพนาม  คือ  คำที่ใช้แทนคำนาม  เพื่อไม่ต้องกล่าวถึงคำนามซ้ำ ๆ  เพื่อบอกว่าใครเป็นผู้พูด  พูดกับใคร  หรือแทนคำนามในลักษณะอื่น ๆ คำสรรพนามมีหลายชนิด  ได้แก่  คำบุรุษสรรพนาม  คำสรรพนามถาม  คำสรรพนามชี้เฉพาะ  ...

คำประสม คำมูล หมายถึงอะไร พร้อมตัวอย่าง

คำประสม  คำที่ใช้ในภาษามีทั้งคำที่เป็นคำมูลคำเดียว  และคำที่ประกอบด้วยคำมูลมากกว่า  ๑  คำ คำที่เป็นคำมูลคำเดียว  เช่น  เสมอ  สบาย  สมัย  ย่อ  ว่าย  ใจ  น้ำ  ชุด  ไม้  ฯลฯ  ส่วนคำที่ประกอบด้วยคำมูลมากกว่า  ๑  คำ  เช่น  เสมอภาค  สบายใจ  สมัยนิยม  ...

Veradet.com