General

คำสัญลักษณ์

สัญญลักษณ์คือ การกล่าวถึงสิ่งหนึ่งแทนอีกสิ่งหนึ่งเพื่อเป็นการชี้นำให้เกิดความคิดพิจารณาว่าสิ่งที่กล่าวนั้นมีความหมายโยงไปถึงสิ่งใด ตัวอย่าง คำสัญลักษณ์ เมื่อกล่าวถึง          กา                           ทำให้นึกถึง  หรือเป็นสัญลักษณ์ของคนชั้นต่ำ  ...

คำอุปมา อุปไมย คืออะไร

ความหมายของคำอุปมาอุปไมย การเขียนเป็นการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นได้รับรู้และเข้าใจ  ในบางครั้งต้องยกข้อความมาเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นจริงและเป็นที่เข้าใจง่าย  คำที่ยกมาเปรียบนั้นเรียกว่า  คำอุปมา อุปมา  แปลว่า   ...

คำสรรพนาม คำบุรุษสรรพนาม หมายถึงอะไร

ความหมายของ คำสรรพนาม คำสรรพนาม  คือ  คำที่ใช้แทนคำนาม  เพื่อไม่ต้องกล่าวถึงคำนามซ้ำ ๆ  เพื่อบอกว่าใครเป็นผู้พูด  พูดกับใคร  หรือแทนคำนามในลักษณะอื่น ๆ คำสรรพนามมีหลายชนิด  ได้แก่  คำบุรุษสรรพนาม  คำสรรพนามถาม  คำสรรพนามชี้เฉพาะ  ...

คำประสม คำมูล หมายถึงอะไร พร้อมตัวอย่าง

คำประสม  คำที่ใช้ในภาษามีทั้งคำที่เป็นคำมูลคำเดียว  และคำที่ประกอบด้วยคำมูลมากกว่า  ๑  คำ คำที่เป็นคำมูลคำเดียว  เช่น  เสมอ  สบาย  สมัย  ย่อ  ว่าย  ใจ  น้ำ  ชุด  ไม้  ฯลฯ  ส่วนคำที่ประกอบด้วยคำมูลมากกว่า  ๑  คำ  เช่น  เสมอภาค  สบายใจ  สมัยนิยม  ...

คำซ้ำที่เป็นสำนวน

คำซ้ำที่เป็นสำนวน คำที่มีรูปซ้ำบางคำ  เช่น  ดื้อ ๆ  ไหน ๆ  เฉย ๆ  ไป ๆ  มา ๆ  งู ๆ  ปลา ๆ  เปลี่ยนความหมายจากเดิมไปเป็นสำนวน  เช่น รถแล่นมาดี ๆ  แล้วเครื่องก็ดับไปดื้อ ๆ ดื้อ ๆ  แปลว่า  โดยไม่ทราบสาเหตุ   ไป ๆ  มา ๆ  ...

คำซ้ำ มีความหมายว่าอย่างไร ตัวอย่างคำซ้ำ

คำซ้ำ  หมายถึง  คำที่ประกอบด้วยคำเดียวกัน  ๒  คำ  ในการเขียนจะใช้เครื่องหมายไม้ยมกเขียนแทนคำซ้ำ  คำพยางค์เดียวเมื่อซ้ำแล้วออกเสียงพยางค์หน้าเบา  ลงเสียงหนักที่พยางค์หลัง  เช่น  เด็ก ๆ สาว ๆ  ดี ๆ  สวย ๆ  เขียน ๆ  อ่าน ๆ  บ้าน ๆ  เล็ก ๆ  เล่ม ๆ  หลัง ...

คำซ้อน คืออะไร มารู้จักกับคำซ้อนกันดีกว่า

คำซ้อน คืออะไร คำซ้อน คือ คำที่มีความหมายเหมือนกันหรือตรงข้ามมาเรียงต่อกันตั้งแต่ 2 คำขึ้นไป ทำให้ความหมายชัดเจนยิ่งขึ้น สำหรับตัวอย่างสามารถดูจากรายละเอียดด้านล่าง ตัวอย่าง คำซ้อน “ท่าทางที่เพ่งพินิจดูขนมหลากหลายชนิด  ...

เครื่องหมายวรรคตอน คืออะไร ตัวอย่างเครื่องหมายวรรคตอน

เครื่องหมายวรรคตอน เป็นเครื่องหมายที่ใช้ในการเขียนประกอบตัวอักษร ตัวเลข คำ วลี ประโยค หรือข้อความ เพื่อสื่อความหมายกับผู้อ่านว่าผู้เขียนต้องการให้ผู้อ่านนั้น อ่านข้อความนั้นอย่างไร วรรค คือ การเว้นระยะระหว่างคำ  ข้อความและประโยค  ...

การอ่านพยัญชนะที่ไม่มีรูปสระกำกับ

การอ่านพยัญชนะที่ไม่มีรูปสระกำกับ ตัวพยัญชนะที่ไม่มีรูปสระกำกับและไม่ได้เป็นตัวสะกดหรือตัวการันต์  ออกเสียงประสมพยัญชนะตัวเดียว  หรือกับสระต่างกัน ดังนี้ ๑.      พยัญชนะตัวเดียวหรือพยัญชนะตัวแรกออกเสียงประสมกับสระ –ะ  เช่น  ณ  ธ  ครุศาสตร์  จรัญ  ...

ปริศนาคำทาย คืออะไร ตัวอย่างปริศนาคำทาย

ปริศนาคำทาย คืออะไร ปริศนาคำทาย หมายถึง ถ้อยคำที่ยกขึ้นมาเป็นเงื่อนงำเพื่อให้แก้ ให้ทายกัน เป็นการเล่นอย่างหนึ่งของไทยที่นิยมเล่นกันทั้งเด็กและผู้ใหญ่มาช้านานทุกภูมิภาค ...