General

การเขียนคำขวัญ

การเขียนคำขวัญ ความหมายของ “คำขวัญ” “คำขวัญ” พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ หน้า ( ๒๕๓๙ : ๑๘๖) ได้ให้ความหมายไว้ว่า “ ถ้อยคำที่แต่งขึ้นเพื่อเตือนใจหรือให้เป็นสิริมงคล” จุดมุ่งหมายในการเขียนคำขวัญ ๑. เพื่อแสดงจุดมุ่งหมาย ...

กาพย์ยานี 11 ธรรมชาติ สุนทรภู่ ตัวอย่าง

กาพย์ยานี  11 คือคำประพันธ์ชนิดหนึ่งซึ่งมีการกำหนดคณะและสัมผัส บทหนึ่งมี  ๒  บาท  บาทละ  ๑๑  คำ  บาทหนึ่งแบ่งเป็น  ๒  วรรค   วรรคหน้า  ๕  คำ  วรรคหลัง  ๖  คำ  บทหนึ่งจึงมี  ๔  วรรค  บังคับสัมผัสระหว่างวรรค(สัมผัสนอก)เฉพาะระหว่างวรรคที่  ๑  ...

กลอนหก ตัวอย่างกลอน 6

กลอนหก เป็นหนึ่งในกลอนสุภาพ ซึ่งมีวิธีเรียกชื่อต่างกันตามจำนวนคำในวรรค เช่น กลอน 6 กลอน 7 กลอน 8 อธิบายผังโครงสร้าง ๑) แสดงผังโครงสร้างกลอนหก ความยาว ๒ บท ๒) กลอน ๑ บท มี ๒ คำกลอน หรือ ๔ วรรค ๓) กลอน ๑ บาท มี ๖ คำ ๔) เส้นโยงภายในวรรค ...

การพูดและการเขียนที่ดี

พูดดีเป็นศรีแก่ตัว ลูกผู้ชายลายมือนั้นคือยศ ปากเป็นเอกเลขเป็นโท  หนังสือเป็นตรี  ชั่วดีเป็นตรา การพูดและการเขียนนั้นเป็นการสื่อความหมายให้กับผู้อื่นได้รับรู้ถึงความรู้สึกนึกคิดของตนเพื่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน  ...

การอ่านตีความ

ความหมายของการอ่านตีความ การอ่านตีความ เป็นการอ่านเพื่อให้ทราบความหมายหรือความคิดสำคัญของเรื่อง  การตีความมักเป็นไปตามประสบการณ์และความรู้สึกของแต่ละคน  ไม่จำเป็นว่าทุกคนจะต้องตีความหมายหรือความนัยตรงกันเสมอไป อรอนงค์  ตั้งก่อเกียรติ ( 2539 : 1 ...

การฟังและดูเพื่อจับใจความสำคัญ

  การฟังและการดูเป็นกระบวนการทำงานของสมอง  ซึ่งสืบเนื่องมาจากสิ่งที่ได้ฟังและได้เห็นจดจำและนำมาตีความ  จนเป็นผลให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  การฟังและการดูให้มีประสิทธิภาพต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่อไปนี้ ประเภทของการฟังและการดู  ...

การพูดอธิบายความต้องการ

การพูดอธิบาย  คือ  การพูดให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจเรื่องราวที่ผู้พูดต้องการอธิบายให้ผู้ฟังเข้าใจให้มากที่สุด  ในการพูดนั้นต้องแสดงจุดประสงค์ในการพูดและแสดงเหตุผลประกอบคำอธิบายให้ชัดเจน  โดยอธิบายให้เป็นไปตามลำดับ การพูดอธิบาย  เป็นการตอบคำถามประเภท ...

การพูดเล่าเรื่อง

การเล่าเรื่องที่อ่าน การอ่านเป็นวิธีการแสวงหาความรู้ได้ดีวิธีหนึ่ง  แต่ในชีวิตของคนเราในปัจจุบันมีเรื่องให้อ่านอยู่มากมาย  ยากที่จะอ่านได้ทุกเรื่อง  ฉะนั้นการเล่าเรื่องที่อ่าน  ให้คนอื่นฟังจึงเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของคนไทยในปัจจุบัน ...

การพูดรายงานจากการศึกษาค้นคว้า

การพูดรายงานจากการศึกษาค้นคว้า  เป็นการพูดเพื่อเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมายให้ไปค้นคว้า  โดยผู้พูดอาจเป็นผู้ทำงานนั้นด้วยตนเองหรือทำงานร่วมกับหมู่คณะแล้วเสนอรายงานนั้นด้วยข้อเขียนหรือด้วยการพูดรายงานนั้น ข้อควรปฏิบัติในการพูดรายงานการศึกษาค้นคว้า ๑. ...

การพูดชี้แจงเหตุผล

  การพูดชี้แจงเหตุผลคือ  การพูดที่ผู้พูดมุ่งให้ผู้ฟังเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ  ได้ตรงกัน  หรือให้ผู้ฟังสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง  หรือชี้แจงให้ทราบว่า  มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น  ที่ไหน  เมื่อไร  และเกิดขึ้นได้อย่างไร  เช่น  ...