General

การพูดและการเขียนที่ดี

พูดดีเป็นศรีแก่ตัว ลูกผู้ชายลายมือนั้นคือยศ ปากเป็นเอกเลขเป็นโท  หนังสือเป็นตรี  ชั่วดีเป็นตรา การพูดและการเขียนนั้นเป็นการสื่อความหมายให้กับผู้อื่นได้รับรู้ถึงความรู้สึกนึกคิดของตนเพื่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน  ...

การอ่านตีความ

ความหมายของการอ่านตีความ การอ่านตีความ เป็นการอ่านเพื่อให้ทราบความหมายหรือความคิดสำคัญของเรื่อง  การตีความมักเป็นไปตามประสบการณ์และความรู้สึกของแต่ละคน  ไม่จำเป็นว่าทุกคนจะต้องตีความหมายหรือความนัยตรงกันเสมอไป อรอนงค์  ตั้งก่อเกียรติ ( 2539 : 1 ...

การฟังและดูเพื่อจับใจความสำคัญ

  การฟังและการดูเป็นกระบวนการทำงานของสมอง  ซึ่งสืบเนื่องมาจากสิ่งที่ได้ฟังและได้เห็นจดจำและนำมาตีความ  จนเป็นผลให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  การฟังและการดูให้มีประสิทธิภาพต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่อไปนี้ ประเภทของการฟังและการดู  ...

การพูดอธิบายความต้องการ

การพูดอธิบาย  คือ  การพูดให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจเรื่องราวที่ผู้พูดต้องการอธิบายให้ผู้ฟังเข้าใจให้มากที่สุด  ในการพูดนั้นต้องแสดงจุดประสงค์ในการพูดและแสดงเหตุผลประกอบคำอธิบายให้ชัดเจน  โดยอธิบายให้เป็นไปตามลำดับ การพูดอธิบาย  เป็นการตอบคำถามประเภท ...

การพูดเล่าเรื่อง

การเล่าเรื่องที่อ่าน การอ่านเป็นวิธีการแสวงหาความรู้ได้ดีวิธีหนึ่ง  แต่ในชีวิตของคนเราในปัจจุบันมีเรื่องให้อ่านอยู่มากมาย  ยากที่จะอ่านได้ทุกเรื่อง  ฉะนั้นการเล่าเรื่องที่อ่าน  ให้คนอื่นฟังจึงเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของคนไทยในปัจจุบัน ...

การพูดรายงานจากการศึกษาค้นคว้า

การพูดรายงานจากการศึกษาค้นคว้า  เป็นการพูดเพื่อเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมายให้ไปค้นคว้า  โดยผู้พูดอาจเป็นผู้ทำงานนั้นด้วยตนเองหรือทำงานร่วมกับหมู่คณะแล้วเสนอรายงานนั้นด้วยข้อเขียนหรือด้วยการพูดรายงานนั้น ข้อควรปฏิบัติในการพูดรายงานการศึกษาค้นคว้า ๑. ...

การพูดชี้แจงเหตุผล

  การพูดชี้แจงเหตุผลคือ  การพูดที่ผู้พูดมุ่งให้ผู้ฟังเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ  ได้ตรงกัน  หรือให้ผู้ฟังสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง  หรือชี้แจงให้ทราบว่า  มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น  ที่ไหน  เมื่อไร  และเกิดขึ้นได้อย่างไร  เช่น  ...

การเขียนเรียงความ

การเขียนเรียงความ คืออะไร วันนี้เรามีวิธีเขียน หลักการเขียน รวมทั้งตัวอย่างการเขียนเรียงความที่ถูกต้อง หากเป็นประโยชน์อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆ ด้วยนะครับ ความหมายของการเขียนเรียงความ เรียงความ คือ การนำเอาความรู้ความคิดเห็น ตลอดจนความจำเรื่องราวต่าง ...

ชนิดของคำ

ชนิดของคำ คำ  ที่เราใช้สื่อสารกันประกอบด้วย  เสียง  กับ  ความหมาย  เสียงอาจเป็นเสียงพูดที่มีในภาษา  หรือเป็นเสียงที่แทนด้วยตัวหนังสือก็ได้  คำในภาษามีหลายชนิด  นักภาษาได้กำหนดเรียกชื่อคำแต่ละชนิดไว้  โดยพิจารณาจาก  ความหมาย  วิธีการใช้  ...

โคลงโลกนิติ แปลโคลง ถอดความโคลงโลกนิติ

โคลงโลกนิติ เป็นสุภาษิตเก่าแก่ ที่นักปราชณ์ ในอดีด เลือกหามาจากคำภีร์โบราณ แล้วนำมาแปลและแต่งเป็นคำโคลง คนแต่โบราณให้การนับถือกันมาตั้งแต่ครั้งกรุงเก่า การต่อมา องค์ราชาทรงเห็นความสำคัญของบทโคลงโลกนิติ จึงรับสั่งให้กรมพระยาเดชาดิศร ข้าราชสำนัก ...