General

การเขียนบทความ

บทความเป็นความเรียงที่มีลักษณะพิเศษผิดจากเรียงความเรียงธรรมดา เป็นความเรียงที่เขียนขึ้นโดยมีพื้นฐานข้อเท็จจริง มีมูลเหตุมาจากเรื่องราว ข่าวสารที่ผู้เขียนแทรกข้อเสนอแนะเชิงวิจารณ์ หรือเชิงสร้างสรรค์ขึ้น ความมุ่งหมายในการเขียนบทความ 1. เพื่ออธิบายหรือให้ความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่ง 2. เพื่อพรรณนา ทำให้ผู้อ่านนึกถึงภาพของสิ่งของ สถานที่หรือความเป็นอยู่ 3. เพื่อเทศนา ชักชวน ให้ผู้อ่านคล้ายตามความคิดของผู้อื่น 4. เพื่ออธิบายในข้อปัญหาต่างๆ และชักนำให้ผู้อ่านเห็นด้วยและปฏิบัติตาม ประเภทของบทความแบ่งตามลักษณะของเนื้อหาได้…

7 years ago

การเขียนนิทานสำหรับเด็ก

  นิทานเป็นอาหารใจของเด็ก  เป็นความผาสุกอันยอดเยี่ยม  เด็กทุกคนเมื่อได้ยินคำว่านิทาน  จะเกิดความกระหายใคร่ฟังทันที  นิทานช่วยลดความเคร่งเครียดที่มีในบทเรียน  ลดความหิวโหย  ความอ่อนเพลีย  เด็กจะยอมทิ้งความซุกชนต่าง ๆ  เพื่อฟังนิทาน  หรืออ่านนิทาน  ซึ่งจะทำให้เกิดความสุขความสนใจอิ่มเอมและเต็มไปด้วยความคิดฝัน ลักษณะนิทานที่ดีสำหรับเด็ก  มีดังนี้ ๑.    ควรเป็นนิทานสั้น ๆ  มีเนื้อเรื่องไม่สลับซับซ้อน  มีตัวละครไม่มาก…

7 years ago

การเขียนคำคม

  การเขียนคำคม ความหมายของ  “คำคม”                    “คำคม”  พจนานุกรม  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.2542   (2546:2548  ให้ความหมายไว้ว่า  หมายถึง  “ถ้อยคำที่หลักแหลมชวนให้คิด” จุดมุ่งหมายในการเขียนคำคม เมื่อพิจารณาจากความหมายของคำคมดังกล่าวข้างต้น  พอสรุปถึงจุดมุ่งหมายในการเขียนคำคมได้ว่า  เพื่อต้องการให้ผู้อ่านได้แง่คิดในเรื่องต่าง ๆ ที่เขียนขึ้น …

7 years ago

ผลสอบครูผู้ช่วย 2556

แจ้งข่าวสารผลสอบครูผู้ช่วยปี 2556 ใครที่มีลิงค์เช็คผลสอบครูผู้ช่วย กรุณาโพสต์บอกเพื่อนๆ ในคอมเมนต์ด้วยนะครับ  ขอแสดงความยินดีครับท่านที่สอบได้ ส่วนคนที่ไม่ได้ก็สู้ๆ ครับ งานหน้าเอาใหม่

7 years ago

การเขียนคำขวัญ

การเขียนคำขวัญ ความหมายของ “คำขวัญ” “คำขวัญ” พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ หน้า ( ๒๕๓๙ : ๑๘๖) ได้ให้ความหมายไว้ว่า “ ถ้อยคำที่แต่งขึ้นเพื่อเตือนใจหรือให้เป็นสิริมงคล” จุดมุ่งหมายในการเขียนคำขวัญ ๑. เพื่อแสดงจุดมุ่งหมาย หรืออุดมคติหรือแนวทางปฏิบัติของกลุ่มบุคคล…

7 years ago

กาพย์ยานี 11 ธรรมชาติ สุนทรภู่ ตัวอย่าง

กาพย์ยานี  11 คือคำประพันธ์ชนิดหนึ่งซึ่งมีการกำหนดคณะและสัมผัส บทหนึ่งมี  ๒  บาท  บาทละ  ๑๑  คำ  บาทหนึ่งแบ่งเป็น  ๒  วรรค   วรรคหน้า  ๕  คำ  วรรคหลัง  ๖  คำ  บทหนึ่งจึงมี  ๔ …

7 years ago

กลอนหก ตัวอย่างกลอน 6

กลอนหก เป็นหนึ่งในกลอนสุภาพ ซึ่งมีวิธีเรียกชื่อต่างกันตามจำนวนคำในวรรค เช่น กลอน 6 กลอน 7 กลอน 8 อธิบายผังโครงสร้าง ๑) แสดงผังโครงสร้างกลอนหก ความยาว ๒ บท ๒) กลอน ๑ บท…

7 years ago

การพูดและการเขียนที่ดี

พูดดีเป็นศรีแก่ตัว ลูกผู้ชายลายมือนั้นคือยศ ปากเป็นเอกเลขเป็นโท  หนังสือเป็นตรี  ชั่วดีเป็นตรา การพูดและการเขียนนั้นเป็นการสื่อความหมายให้กับผู้อื่นได้รับรู้ถึงความรู้สึกนึกคิดของตนเพื่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน  ในชีวิตประจำวันของคนเราจำเป็นที่จะต้องมีการพูด  การติดต่อสื่อสาร  เพื่อสนองความต้องการดังกล่าว หลักการพูด การพูดที่ดีจะต้องทำให้ผู้ฟังฟังแล้วเกิดความเข้าใจตามจุดมุ่งหมายของผู้พูดและผู้พูดต้องคำนึงถึงหลักการพูดดังนี้ การออกเสียงให้ถูกต้องตามหลักภาษา  การออกเสียงสั้นยาว เข้า          -              ข้าว เก้า          -              ก้าว เท้า         …

7 years ago

การอ่านตีความ

ความหมายของการอ่านตีความ การอ่านตีความ เป็นการอ่านเพื่อให้ทราบความหมายหรือความคิดสำคัญของเรื่อง  การตีความมักเป็นไปตามประสบการณ์และความรู้สึกของแต่ละคน  ไม่จำเป็นว่าทุกคนจะต้องตีความหมายหรือความนัยตรงกันเสมอไป อรอนงค์  ตั้งก่อเกียรติ ( 2539 : 1 ) การอ่านตีความนี้ ผู้อ่านจะต้องใช้ปัญญาแทงทะลุสิ่งที่อ่านได้ทั้งหมด  คือสามารถเข้าใจเจตนาและท่าทีของผู้เขียนสามารถที่จะสรุปความคิด  จับใจความสำคัญและอธิบายขยายความได้ สนิท  ตั้งทวี ( 2538…

7 years ago

การฟังและดูเพื่อจับใจความสำคัญ

  การฟังและการดูเป็นกระบวนการทำงานของสมอง  ซึ่งสืบเนื่องมาจากสิ่งที่ได้ฟังและได้เห็นจดจำและนำมาตีความ  จนเป็นผลให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  การฟังและการดูให้มีประสิทธิภาพต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่อไปนี้ ประเภทของการฟังและการดู  แบ่งเป็น  2  ประเภทใหญ่ ๆ ดังต่อไปนี้ การฟังและการดูโดยไม่ตั้งใจ  เป็นการฟังและการดูแบบผิวเผินไม่ได้ดูและฟังอย่างตั้งใจหรือเอาใจใส่  เช่น  การฟังวิทยุในรถยนต์  การดูป้ายโฆษณาบนถนน  เป็นต้น การฟังและดูโดยตั้งใจเป็นการฟังและดูโดยมีจุดประสงค์  ความต้องการและเป้าหมายให้ชัดเจน …

7 years ago