General

การเขียนคำคม

การเขียนคำคม

  การเขียนคำคม ความหมายของ  “คำคม”                    “คำคม”  พจนานุกรม  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.2542   (2546:2548  ให้ความหมายไว้ว่า  หมายถึง  “ถ้อยคำที่หลักแหลมชวนให้คิด” ...

ผลสอบครูผู้ช่วย 2556

ผลสอบครูผู้ช่วย 2556

แจ้งข่าวสารผลสอบครูผู้ช่วยปี 2556 ใครที่มีลิงค์เช็คผลสอบครูผู้ช่วย กรุณาโพสต์บอกเพื่อนๆ ในคอมเมนต์ด้วยนะครับ  ขอแสดงความยินดีครับท่านที่สอบได้ ส่วนคนที่ไม่ได้ก็สู้ๆ ครับ งานหน้าเอาใหม่

การเขียนคำขวัญ

การเขียนคำขวัญ

การเขียนคำขวัญ ความหมายของ “คำขวัญ” “คำขวัญ” พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ หน้า ( ๒๕๓๙ : ๑๘๖) ได้ให้ความหมายไว้ว่า “ ถ้อยคำที่แต่งขึ้นเพื่อเตือนใจหรือให้เป็นสิริมงคล” ...

กาพย์ยานี 11 ธรรมชาติ สุนทรภู่ ตัวอย่าง

กาพย์ยานี ๑๑

กาพย์ยานี  11 คือคำประพันธ์ชนิดหนึ่งซึ่งมีการกำหนดคณะและสัมผัส บทหนึ่งมี  ๒  บาท  บาทละ  ๑๑  คำ  บาทหนึ่งแบ่งเป็น  ๒  วรรค   วรรคหน้า  ๕  คำ  วรรคหลัง  ๖  คำ  บทหนึ่งจึงมี  ๔  วรรค  ...

กลอนหก ตัวอย่างกลอน 6

กลอนหก

กลอนหก เป็นหนึ่งในกลอนสุภาพ ซึ่งมีวิธีเรียกชื่อต่างกันตามจำนวนคำในวรรค เช่น กลอน 6 กลอน 7 กลอน 8 อธิบายผังโครงสร้าง ๑) แสดงผังโครงสร้างกลอนหก ความยาว ๒ บท ๒) กลอน ๑ บท มี ๒ คำกลอน หรือ ๔ วรรค ๓) ...

การอ่านตีความ

การอ่านตีความ

ความหมายของการอ่านตีความ การอ่านตีความ เป็นการอ่านเพื่อให้ทราบความหมายหรือความคิดสำคัญของเรื่อง  การตีความมักเป็นไปตามประสบการณ์และความรู้สึกของแต่ละคน  ...

การฟังและดูเพื่อจับใจความสำคัญ

การจับใจความสำคัญ

  การฟังและการดูเป็นกระบวนการทำงานของสมอง  ซึ่งสืบเนื่องมาจากสิ่งที่ได้ฟังและได้เห็นจดจำและนำมาตีความ  จนเป็นผลให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  ...

การพูดอธิบายความต้องการ

การพูดอธิบายความต้องการ

การพูดอธิบาย  คือ  การพูดให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจเรื่องราวที่ผู้พูดต้องการอธิบายให้ผู้ฟังเข้าใจให้มากที่สุด  ในการพูดนั้นต้องแสดงจุดประสงค์ในการพูดและแสดงเหตุผลประกอบคำอธิบายให้ชัดเจน  ...

การพูดเล่าเรื่อง

การพูดเล่าเรื่อง

การเล่าเรื่องที่อ่าน การอ่านเป็นวิธีการแสวงหาความรู้ได้ดีวิธีหนึ่ง  แต่ในชีวิตของคนเราในปัจจุบันมีเรื่องให้อ่านอยู่มากมาย  ยากที่จะอ่านได้ทุกเรื่อง  ฉะนั้นการเล่าเรื่องที่อ่าน  ...

การพูดชี้แจงเหตุผล

การพูดชี้แจงเหตุผล

  การพูดชี้แจงเหตุผลคือ  การพูดที่ผู้พูดมุ่งให้ผู้ฟังเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ  ได้ตรงกัน  หรือให้ผู้ฟังสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง  หรือชี้แจงให้ทราบว่า  มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น  ที่ไหน  ...

Show next
Veradet.com
Logo
Shopping cart