General

คำซ้ำ คำซ้อน คืออะไร พร้อมตัวอย่าง

คำซ้อน คือ  คำที่เกิดจากการเอาคำมูลที่มีความหมายเหมือนกัน  หรือคล้ายคลึงกัน  เป็นคำประเภทเดียวกัน  ตั้งแต่  ๒  คำขึ้นไป  มาเรียงซ้อนกันเพื่อให้ได้ความหมายชัดเจนขึ้น  เช่น  เสื่อสาด  อ้วนพี  ใหญ่โต  คำซ้อนนี้บางทีเรียกว่า คำไวพจน์ผสม (synonymous  ...

การพูดเชิญชวน

ความหมายของการพูดเชิญชวน การพูดเชิญชวนเป็นการพูดลักษณะหนึ่งของการพูดจูงใจ  มีจุดมุ่งหมายหลักที่จะเปลี่ยนทัศนคติของผู้ฟังให้เป็นไปตามแนวทางของผู้พูด  การพูดลักษณะนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ศิลปะการพูดเพื่อโน้มน้าวจิตใจของผู้ฟัง ...

การอภิปรายกลุ่ม

ความหมายขอคำว่า  “การอภิปราย” คำว่า  “อภิปราย”   พจนานุกรม  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. ๒๕๔๒   (๒๕๔๖,  หน้า  ๑๓๓๒)  ได้ให้ความหมายไว้ว่า   “อภิปราย   ก. พูดชี้แจงแสดงความคิดเห็น”  ส่วนอาจารย์   ผอบ  โปษะกฤษณะ (อ้างใน ฉัตรวรุณ  ตันนะรัตน์,  หน้า  ...

การโต้วาที

การโต้วาที (Debate)หมายถึงการหารือในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มีผู้มีความเห็นแตกต่างกันตั้งแต่ 2 ฝ่ายขึ้นไป ในทางการเมืองของอเมริกันนั้น ได้มีการใช้คำนี้เพื่อหมายถึงรายการทางโทรทัศน์ ...

การจดบันทึก

ความหมายของคำว่า  “จดบันทึก” “จด”   พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  (๒๕๔๖,  หน้า  ๒๘๕)  ได้ให้ความหมายไว้ว่า  หมายถึง  “เขียนไว้” ส่วนคำว่า   “บันทึก”   พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  (๒๕๔๖,  หน้า  ๖๑๗)  ได้ให้ความหมายไว้ว่า  ...

การเขียนสารคดี

ความหมายและจุดมุ่งหมายของการเขียนสารคดี “สารคดี” หมายถึง งานเขียนที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อเท็จจริง  เสนอเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลที่มีตัวตนจริง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง มีเจตนาเบื้องต้นในการให้สาระ ความรู้ ความคิด ทั้งนี้ ...

การเขียนบทความ

บทความเป็นความเรียงที่มีลักษณะพิเศษผิดจากเรียงความเรียงธรรมดา เป็นความเรียงที่เขียนขึ้นโดยมีพื้นฐานข้อเท็จจริง มีมูลเหตุมาจากเรื่องราว ข่าวสารที่ผู้เขียนแทรกข้อเสนอแนะเชิงวิจารณ์ หรือเชิงสร้างสรรค์ขึ้น ความมุ่งหมายในการเขียนบทความ 1. ...

การเขียนนิทานสำหรับเด็ก

  นิทานเป็นอาหารใจของเด็ก  เป็นความผาสุกอันยอดเยี่ยม  เด็กทุกคนเมื่อได้ยินคำว่านิทาน  จะเกิดความกระหายใคร่ฟังทันที  นิทานช่วยลดความเคร่งเครียดที่มีในบทเรียน  ลดความหิวโหย  ความอ่อนเพลีย  เด็กจะยอมทิ้งความซุกชนต่าง ๆ  เพื่อฟังนิทาน  ...

การเขียนคำคม

  การเขียนคำคม ความหมายของ  “คำคม”                    “คำคม”  พจนานุกรม  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.2542   (2546:2548  ให้ความหมายไว้ว่า  หมายถึง  “ถ้อยคำที่หลักแหลมชวนให้คิด” จุดมุ่งหมายในการเขียนคำคม ...

ผลสอบครูผู้ช่วย 2556

แจ้งข่าวสารผลสอบครูผู้ช่วยปี 2556 ใครที่มีลิงค์เช็คผลสอบครูผู้ช่วย กรุณาโพสต์บอกเพื่อนๆ ในคอมเมนต์ด้วยนะครับ  ขอแสดงความยินดีครับท่านที่สอบได้ ส่วนคนที่ไม่ได้ก็สู้ๆ ครับ งานหน้าเอาใหม่