fbpx
General

เทศกาลเข้าพรรษา

เทศกาลเข้าพรรษา นี่ก็ใกล้จะถึงเทศกาลวันเข้าพรรษาประจำปีแล้ว  พุทธศาสนิกชนต่างก็เตรียมตัวเตรียมใจที่จะได้ร่วมงานทำบุญวันเข้าพรรษากันโดยถ้วนหน้า  โดยเฉพาะในชนบทที่ยังห่างไกลความเจริญ  ...

วันเข้าพรรษา

วันเข้าพรรษา ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันเข้าพรรษา เป็นวันที่พระภิกษุสงฆ์อธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่แห่งใดแห่งหนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนมีกำหนด 3 เดือนตามพระวินัยบัญญัติ โดยไม่ไปค้างแรมในที่อื่น ...

คำบุพบท คืออะไร ความหมายตัวอย่างคำบุพบท

คำบุพบท คือ คำที่ใช้เขียนหรือพูดหน้าคำนามหรือคำสรรพนาม เพื่อบอกตำแหน่งเวลา สิ่งที่คาดหวัง ความเป็นเจ้าของ สาเหตุ ผู้รับประโยชน์ เป็นต้น คำบุพบท แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ คำบุพบทไม่เชื่อมกับบทอื่น คือคำบุพบทที่อยู่หน้าคำหรือกลุ่มคำนามและสรรพนาม ...

คำซ้ำ คำซ้อน คืออะไร พร้อมตัวอย่าง

คำซ้อน คือ  คำที่เกิดจากการเอาคำมูลที่มีความหมายเหมือนกัน  หรือคล้ายคลึงกัน  เป็นคำประเภทเดียวกัน  ตั้งแต่  ๒  คำขึ้นไป  มาเรียงซ้อนกันเพื่อให้ได้ความหมายชัดเจนขึ้น  เช่น  เสื่อสาด  อ้วนพี  ใหญ่โต  คำซ้อนนี้บางทีเรียกว่า คำไวพจน์ผสม (synonymous  ...

การพูดเชิญชวน

ความหมายของการพูดเชิญชวน การพูดเชิญชวนเป็นการพูดลักษณะหนึ่งของการพูดจูงใจ  มีจุดมุ่งหมายหลักที่จะเปลี่ยนทัศนคติของผู้ฟังให้เป็นไปตามแนวทางของผู้พูด  การพูดลักษณะนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ศิลปะการพูดเพื่อโน้มน้าวจิตใจของผู้ฟัง ...

การอภิปรายกลุ่ม

ความหมายขอคำว่า  “การอภิปราย” คำว่า  “อภิปราย”   พจนานุกรม  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. ๒๕๔๒   (๒๕๔๖,  หน้า  ๑๓๓๒)  ได้ให้ความหมายไว้ว่า   “อภิปราย   ก. พูดชี้แจงแสดงความคิดเห็น”  ส่วนอาจารย์   ผอบ  โปษะกฤษณะ (อ้างใน ฉัตรวรุณ  ตันนะรัตน์,  หน้า  ...

การโต้วาที

การโต้วาที (Debate)หมายถึงการหารือในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มีผู้มีความเห็นแตกต่างกันตั้งแต่ 2 ฝ่ายขึ้นไป ในทางการเมืองของอเมริกันนั้น ได้มีการใช้คำนี้เพื่อหมายถึงรายการทางโทรทัศน์ ...

การจดบันทึก

ความหมายของคำว่า  “จดบันทึก” “จด”   พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  (๒๕๔๖,  หน้า  ๒๘๕)  ได้ให้ความหมายไว้ว่า  หมายถึง  “เขียนไว้” ส่วนคำว่า   “บันทึก”   พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  (๒๕๔๖,  หน้า  ๖๑๗)  ได้ให้ความหมายไว้ว่า  ...

การเขียนสารคดี

ความหมายและจุดมุ่งหมายของการเขียนสารคดี “สารคดี” หมายถึง งานเขียนที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อเท็จจริง  เสนอเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลที่มีตัวตนจริง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง มีเจตนาเบื้องต้นในการให้สาระ ความรู้ ความคิด ทั้งนี้ ...

การเขียนบทความ

บทความเป็นความเรียงที่มีลักษณะพิเศษผิดจากเรียงความเรียงธรรมดา เป็นความเรียงที่เขียนขึ้นโดยมีพื้นฐานข้อเท็จจริง มีมูลเหตุมาจากเรื่องราว ข่าวสารที่ผู้เขียนแทรกข้อเสนอแนะเชิงวิจารณ์ หรือเชิงสร้างสรรค์ขึ้น ความมุ่งหมายในการเขียนบทความ 1. ...

Veradet.com