fbpx
ภาษาไทย

ภาษาไทย ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย

คำนาม คืออะไร มีกีชนิด อะไรบ้าง

คำนาม คือ คำที่ใช้แทนที่ คน สัตว์ สิ่งของ และสถานที่ อาการ ลักษณะ ทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม เช่น คน ปลา ตะกร้า ไก่ ประเทศไทย จังหวัดพิจิตร การออกกำลังกาย การศึกษา ความดี ซึ่งคำนามนั้น จะมีทั้งหมด 5 ชนิด ได้แก่ ...

โคลงพระสุริโยทัยขาดคอช้าง

โคลงพระสุริโยทัยขาดคอช้าง แต่งด้วยคำประพันธ์ โคลงสี่สุภาพ จำนวน 6 บท คุณธรรมที่พระสุริโยทัยได้กระทำไว้มีดังนี้ 1. ความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว 2. ความเสียสละ 3. ความกตัญญู โคลงพระสุริโยทัยขาดคอช้าง 6 บท บทที่ 1 บุเรงนองนามราชเจ้า                    ...

คำกริยา อกรรมกริยา วิกตรรถกริยา

คำกริยา  คือ  คำที่ทำหน้าที่เป็นส่วนหลักของกริยาวลีซึ่งเป็นหัวใจของประโยค  คำกริยามี  ๒  ประเภท  คือ  ประเภทที่มีหน่วยกรรมกับประเภทที่ไม่มีหน่วยกรรม  คำกริยาประเภทที่มีหน่วยกรรม  ได้แก่  คำกริยาสกรรม และคำกริยาทวิกรรม  ...

ตัวอย่างโคลงโลกนิติ คติสอนใจทั้ง 42 บท

ตัวอย่างโคลงโลกนิติ หลังจากที่เราได้ทราบถึงความหมาย ที่มา แล้ว วันนี้ เรามาดูตัวอย่างโคลงทั้ง 42 บท กันดีกว่า ซึ่งวัตถุประสงค์ในการแต่งก็คือเป็นคดีสอนใจ ตัวอย่างโคลงโลกนิติ   ผู้แต่ง                     สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  ...

คำบุพบท คืออะไร ความหมายตัวอย่างคำบุพบท

คำบุพบท คือ คำที่ใช้เขียนหรือพูดหน้าคำนามหรือคำสรรพนาม เพื่อบอกตำแหน่งเวลา สิ่งที่คาดหวัง ความเป็นเจ้าของ สาเหตุ ผู้รับประโยชน์ เป็นต้น คำบุพบท แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ คำบุพบทไม่เชื่อมกับบทอื่น คือคำบุพบทที่อยู่หน้าคำหรือกลุ่มคำนามและสรรพนาม ...

กาพย์ยานี 11 ธรรมชาติ สุนทรภู่ ตัวอย่าง

กาพย์ยานี  11 คือคำประพันธ์ชนิดหนึ่งซึ่งมีการกำหนดคณะและสัมผัส บทหนึ่งมี  ๒  บาท  บาทละ  ๑๑  คำ  บาทหนึ่งแบ่งเป็น  ๒  วรรค   วรรคหน้า  ๕  คำ  วรรคหลัง  ๖  คำ  บทหนึ่งจึงมี  ๔  วรรค  บังคับสัมผัสระหว่างวรรค(สัมผัสนอก)เฉพาะระหว่างวรรคที่  ๑  ...

Veradet.com