You searched for: คำวิเศษณ์

คำนาม คืออะไร มีกีชนิด อะไรบ้าง

คำนาม คือ คำที่ใช้แทนที่ คน สัตว์ สิ่งของ และสถานที่ อาการ ลักษณะ ทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม เช่น คน ปลา ตะกร้า ไก่ ประเทศไทย จังหวัดพิจิตร การออกกำลังกาย การศึกษา…

1 year ago

คำบุพบท คืออะไร ความหมายตัวอย่างคำบุพบท

คำบุพบท คือ คำที่ใช้เขียนหรือพูดหน้าคำนามหรือคำสรรพนาม เพื่อบอกตำแหน่งเวลา สิ่งที่คาดหวัง ความเป็นเจ้าของ สาเหตุ ผู้รับประโยชน์ เป็นต้น คำบุพบท แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ คำบุพบทไม่เชื่อมกับบทอื่น คือคำบุพบทที่อยู่หน้าคำหรือกลุ่มคำนามและสรรพนาม เพื่อแสดงการทักทายหรือเป็นคำร้องเรียกเพื่อเกริ่นให้ผู้ฟังรู้สึกตัว คำบุพบทเชื่อมกับบทอื่น คือ คำบุพบทที่อยู่หน้าคำหรือกลุ่มคำนาม…

7 years ago

คำซ้ำ คำซ้อน คืออะไร พร้อมตัวอย่าง

คำซ้อน คือ  คำที่เกิดจากการเอาคำมูลที่มีความหมายเหมือนกัน  หรือคล้ายคลึงกัน  เป็นคำประเภทเดียวกัน  ตั้งแต่  ๒  คำขึ้นไป  มาเรียงซ้อนกันเพื่อให้ได้ความหมายชัดเจนขึ้น  เช่น  เสื่อสาด  อ้วนพี  ใหญ่โต  คำซ้อนนี้บางทีเรียกว่า คำไวพจน์ผสม (synonymous  compound) สาเหตุการเกิดและประโยชน์ของคำซ้อน ๑.  คำไทย …

7 years ago

ชนิดของคำ

ชนิดของคำ คำ  ที่เราใช้สื่อสารกันประกอบด้วย  เสียง  กับ  ความหมาย  เสียงอาจเป็นเสียงพูดที่มีในภาษา  หรือเป็นเสียงที่แทนด้วยตัวหนังสือก็ได้  คำในภาษามีหลายชนิด  นักภาษาได้กำหนดเรียกชื่อคำแต่ละชนิดไว้  โดยพิจารณาจาก  ความหมาย  วิธีการใช้  และความสัมพันธ์ที่มีต่อคำอื่น  ชนิดของคำในภาษาไทย  เช่น  คำนาม  คำสรรพนาม  คำกริยา  คำเชื่อม …

7 years ago