กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 ตำแหน่ง 27 อัตรา

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปจำนวน 4 ตำแหน่ง 27 อัตรา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2550 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคลและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
2. ตำแหน่งนักทรัพยาการบุคคล จำนวน 2 อัตรา 18,000 บาท
3. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท
4. ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชน จำนวน 21 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 25/11/63-8 ธันวาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ กรมการพัฒนาชุมชน  https://cdd.thaijobjob.com/

 

Veradet.com
Logo
กระท้อนลอยแก้ว| ชุดชั้นกุลสตรี| ชุดชั้นในวาโก้
Shopping cart