วันอาสาฬหบูชา

ชีวิตคนไทยเรานั้นผูกพันอยู่กับพระพุทธศาสนา ชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายจะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา เช่น การทำบุญวันเกิด การทำบุญบ้าน การทำบุญงานศพ การทำบุญงานมงคลสมรส เป็นต้น ทุกชุมชนจะมีวัดและพระสงฆ์เป็นศูนย์รวมทางจิตใจและการทำความดี พระสงฆ์จะนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่อบรมสั่งสอนประชาชนและพัฒนาจิตใจด้วยการฝึกสมาธิ การไหว้พระสวดมนต์ ศึกษาธรรมหลักคำสอน เพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน นี่ก็ใกล้จะถึงเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาแล้ว ชาวพุทธทุกคนก็เตรียมตัวเตรียมใจร่วมทำบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาดังกล่าวด้วย

สำหรับวันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้า ทรงแสดงปฐมเทศนา พระธรรมที่ทรงแสดงคือ ธัมมจักกัปปวัตนสูตร เมื่อฟังธรรมจบโกณฑัญญะหนึ่งในปัจวัคคีย์เข้าใจพระธรรมที่ทรงแสดงและได้ขอบวชเป็นพระภิกษุ วันนี้จึงเป็นวันที่พระรัตนตรัยครบองค์สาม คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

ความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา

๑.เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา
๒.เป็นวันที่มีพระสงฆ์รูปแรก คือ พระอัญญาโกณทัญญะ
๓.เป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบองค์สาม
พุทธศาสนิกชนทั้งหลายควรร่วมใจกันทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นศิริมงคล หรืออาจจะร่วมทำกิจกรรมอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเอง ครอบครัวและสาธารณประโยชน์ เช่น ฟังเทศน์ รักษาศีล ทำสมาธิ เวียนเทียน ทำความสะอาดวัด ที่พักสงฆ์ หรือสถานที่สำคัญในหมู่บ้าน

การบรรพชา
การบวชในปัจจุบันมี ๒ ลักษณะ คือ บรรพชาใช้สำหรับการบวชเป็นสามเณร และอุปสมบทใช้สำหรับการบวชเป็นพระภิกษุ
การบรรพชา หมายถึง การบวชเป็นสามเณร แปลตามศัพท์ว่า การเว้นโดยสิ้นเชิง คือ การเว้นจากพฤติกรรมต่าง ๆ ที่เคยกระทำในสมัยครองเพศฆราวาส หันมาใช้ชีวิตแบบสันโดษ กินอยู่อย่างเรียบง่าย มีการดำเนินชีวิตตามหลักอริยมรรค ๘ เพื่อบรรลุความหลุดพ้นจากกิเลส
คุณสมบัติของผู้ที่จะบรรพชา ผู้ที่จะบรรพชาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑.ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรง คือ โรคเรื้อน โรคฝีดาษ โรคกลาก โรคมองคร่อ หืดหอบ โรคลมบ้าหมู และโรคที่สังคมรังเกียจอื่น ๆ
๒.มีอวัยวะครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่บกพร่อง เช่น มือเท้าด้วน
๓.มีร่างกายสมประกอบ เช่น ไม่เตี้ยเกินไป
๔.ไม่พิการ เช่น ตาบอด หนวก ใบ้ ง่อย
๕.ไม่เป็นคนทุพลภาพ เช่น แก่จนทำอะไรไม่ไหว
๖.ไม่เป็นคนประทุษร้ายความสงบ เช่น เป็นโจรผู้ร้ายที่หนีกฎหมายอาญา
๗.มีอายุ ๗ ปีขึ้นไป
ในการบรรพชา สามเณรต้องเตรียมบริขารและของใช้จำเป็น คือดอกไม้ธูปเทียน สำหรับผู้บูชาพระพุทธรูป ๑ ชุด ดอกไม้ธูปเทียนสำหรับถวายพระอุปัชฌาย์ ๑ ชุด สบง จีวร อังสะ อย่างละ ๒ ผืน เพื่อไว้ผลัดเปลี่ยนกัน ประคดเอว ๑ อัน ประคดอก ๑ ผืน ผ้าอาบน้ำฝน ๑ ผืน ย่าม ๑ ใบ บาตร ๑ ใบ นอกจากนี้ควรมีเครื่องใช้สอยอื่น ๆ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน สบู่ จาน แก้วน้ำ ช้อนส้อม เสื่อ หมอน มุ้ง ฯลฯ ตามสมควร

พิธีบรรพชา หลังจากที่จะบรรพชาปลงผมโกนหนวดเสร็จแล้ว มีลำดับขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้

๑.นำเครื่องบริขารเข้าไปหาพระอุปัชฌาย์ นั่งคุกเข่า ประนมมือ แล้วกล่าวคำขอบรรพชาเป็นภาษาบาลี
๒.พระอุปชฌาย์รับผ้ากาสาวพัสตร์มาตรวจ ให้โอวาทและกรรมฐานแล้วคืนผ้าให้มานุ่งห่ม
๓.ออกไปครองหรือนุ่งห่มผ้า
๔.หลังจากนั้นกลับไปหาท่านใหม่ กราบ ๓ ครั้ง กล่าวปฏิญานตนถึงพระรัตนตรัย ผู้บวชจะดำรงเพศเป็นสามเณรในขั้นตอนนี้
๕.รับศีล ๑๐ เสร็จพิธี
ศีล ๑๐ ข้อ มีดังนี้
๑.งดเว้นจากฆ่าสัตว์
๒.งดเว้นจากลักทรัพย์
๓.งดเว้นจากเพศสัมพันธ์
๔.งดเว้นจากการพูดเท็จ
๕.งดเว้นจากการดื่มสุราและเมรัย
๖.งดเว้นจากการรับประทานอาหารในเวลาวิกาล
๗.งดเว้นจากการฟ้อนรำ ขับร้อง ประโคมดนตรี และดูการละเล่น
๘.งดเว้นจากการทัดทรวง ประดับตกแต่งด้วยดอกไม้ ของหอม เครื่องไล้ทา
๙.งดเว้นจากการนอนบนที่นอนสูงและที่นอนใหญ่
๑๐.งดเว้นจากการรับเงินรับทอง
นอกจากศีล ๑๐ ข้อดังกล่าวแล้ว สามเณรจะต้องศึกษาข้อปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับมารยาทของสมณะ อนุโลมตามข้อปฏิบัติของพระภิกษุสงฆ์ เพื่อฝึกกิริยามารยาทให้งดงาม ผู้พบเห็นจะได้ศรัธทาเลื่อมใส และจะต้องศึกษาพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า เพื่อฝึกหัดอบรมจิตใจให้แน่วแน่มั่นคง บริสุทธิ์ผุดผ่องอยู่เสมอ

Veradet.com
Logo
กระท้อนลอยแก้ว| ชุดชั้นกุลสตรี| ชุดชั้นในวาโก้
Shopping cart