การเขียนแผนภูมิ

แผนภูมิเป็นทัศนวัสดุที่แสดงความสัมพันธ์ของเรื่องราวต่างๆ โดยอาศัยเส้น ของตัวอักษรและภาพลายเส้น หรือภาพโครงร่าง เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจในเรื่องราว

ประเภทของแผนภูมิ


แผนภูมิแบ่งออกเป็น 9 ชนิด แต่ละชนิดมีรูปแบบ และโครงสร้างที่แตกต่างกัน มีประโยชน์ต่อการใช้สอยแตกต่างกันได้แก่


1. แผนภูมิตาราง (Tabular Charts)
2. แผนภูมิแบบอธิบายภาพ(Illustrative Charts)
3. แผนภูมิแบบต้นไม้(Tree Charts)
4. แผนภูมิแบบสายธารา( Stream Charts)
5. แผนภูมิแบบเปรียบเทียบ( Comparison Charts)
6. แผนภูมิแบบองค์การ( Organization Charts)
7. แผนภูมิแบบต่อเนื่อง( Flow Charts)
8. แผนภูมิแบบวิวัฒนาการ( Developmental Charts)
9. แผนภูมิขยายส่วน ( Enlarging Charts)


ลักษณะของแผนภูมิที่ดี


1. เป็นแบบง่ายๆ ไม่สลับซับซ้อนหรือยุ่งยาก
2. แสดงแนวความคิดเพียงแนวคิดเดียว
3. เนื้อหาถูกต้อง ทันสมัย ตรงกับวัตถุประสงค์
4. สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียน สร้างความประทับใจ
5. มีขนาดใหญ่พอเหมาะกับกลุ่มผู้เรียน
6. ใช้สีเรียบๆ เพียง 2-3 สี หรือใช้เพื่อเน้นความสนใจ
7. ตัวอักษรที่ใช้ควรเป็นแบบที่อ่านง่าย ประณีตบรรจงและควรเป็นแบบเดียวกัน
นอกจากต้องการเน้น
8. ชื่อเรื่องและเนื้อหาควรสอดคล้องกับภาพและใช้ตัวอักษรที่โตกว่าคำบรรยาย
9. คำบรรยายควรใช้ข้อความสั้นๆ กะทัดรัด
10. สัญลักษณ์หรือรูปภาพควรเป็นแบบง่ายๆ ไม่แสดงรายละเอียดมากนัก

Veradet.com
Logo
กระท้อนลอยแก้ว| ชุดชั้นกุลสตรี| ชุดชั้นในวาโก้
Shopping cart