โคลงทศรถสอนพระราม

โคลงทศรถสอนพระราม

                ครองภพลบโลกล้ำ                             ศุภผล

                ระงับดับกังวลกล                                โกรธเกี้ยว

                โลภอวิชชาผจญ                                  มนทโมห์

                กำจัดสลัดสละเลี้ยว                           อย่าได้ประมูลมา

โคลงเรื่องทศรถสอนพระราม  กล่าวถึงท้าวทศรถ  ประทานโอวาทแก่พระราม  โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับธรรมะของพระราชา  เช่น  ให้มีความเมตตากรุณา  ละทิ้งอกุศลมูล  อันได้แก่  โลภะ  โทสะ และโมหะ

Veradet.com
Logo
กระท้อนลอยแก้ว| ชุดชั้นกุลสตรี| ชุดชั้นในวาโก้
Shopping cart