คำพ้องความหมาย หรือคำไวพจน์

คำพ้องความหมาย หรือคำไวพจน์ คือ คำที่มีความหมายเหมือนกันหรือซ้ำกัน เขียนต่างกัน อ่านออกเสียงต่างกัน การใช้จะใช้ในบริบทต่างกัน และอาจมีที่มาจากภาษาต่างๆ นิยมนำมาใช้ในการแต่งกลอน แต่งโคลง หรือบทเพลง เป็นต้น

ตัวอย่าง คำพ้องความหมาย หรือคำไวพจน์

กิน                          รับประทาน  เสวย  ฉัน  หม่ำ

แก่                           ชรา  เฒ่า  อาวุโส  สูงอายุ

งาม                         สวย  ไฉไล  โสภา  แฉล้ม  ขจี  ตระการ  ลออ

ช้าง                         กรี  กุญชร  คชสาร  หัตถี  ไอยรา  หัสดี  คช  ดำริ  คชินทร์  คชาธาร  หัตภี

คเชนทร์  กวินคชา  กรินทร์  หัสดินทร์

ดอกไม้                   บุปผา     บุษบา     บุษบง  บุหงา    บุหงัน  ผกา  มาลี  มาลย์

ดวงจันทร์              จันทรา  จันทร์เจ้า  ศศิธร  โสม  แข  เดือน  ศศิ  บุหลัน  โสม  นิศากร  รัชนีกร

แถง  นิศาบดี  ศิวเศขร

ดอกบัว                   ปทุม  อุบล  โกมุท  โกมล

ดวงอาทิตย์            ทินกร  รวิ  ไถง  สุริยัน  สุรีย์  สุริยะ  ทิพากร  ทิวากร  ภาสกร  รวี  รพิ  ระพี

อังศุมาลี  ภานุมาศ  ตะวัน

ตาย                         ถึงแก่กรรม  สิ้นชีพ  สวรรคต  มรณะ  มรรภาพ

ตา                           นัยนา  เนตร

ท้องฟ้า                   อัมพร  คัคนานต์  นภาลัย  โพยม  นภางค์

ม้า                           สินธพ  อัศวะ  อาชาไนย  มโนมัย  พาชี  ไหย  อัศว  แสะ  มโนมัย  อาชา

ผู้หญิง                    นงเยาว์  โฉมตรู  พธู  นงราม  สมร  กัลยา  อรไท  แก้วตา  ดวงสมร  นงคราญ

นงพะงา  บังอร  สายสมร  อิตถี  สมร  ร้อยชั่ง  สตรี  อนงค์  อิสตรี  กัญญา  กันยา

กานดา  มารศรี  ยุพเยาว์  ยุพเรศ  วนิดา  นงลักษณ์  นารี  ดรุณี  กัลยาณี  ยุพดี  ยุพา

ยุพิน  ยุวดี  เยาวเรศ  สุดา  สตรี  พนิดา

นก                          บุหรง  ปักษา  ปักษิน  วิหค  สุโนก  สกุณ  สกุณี  สกุณา  ปักษี  ทิชากร  ทวิช

ทวิชาชาติ

พระพุทธเจ้า         พระสัพพัญญู  พระโลกนาถ  พระสมณะโคดม  พระตถาคต  พระชินวร  ชินศรี

สวรรค์                   ไตรทิพย์  สรวง  สุราลัย  สุริยโลก  ศิว  โลก  สุขาวดี  สุคติ  เทวโลก  ไตรทศาลัย

เทวดา                     เทพ  เทวินทร์  อมร  สุรารักษ์  เทวัญ  นิรชรา  ไตรทศ  ปรวาณ  แมน  เทวา

พระอิศวร              ตรีโลกนาถ  ศิวะ  ศุลี  มหาเทพ  มเหศวร  ภูเตศวร  ศังกร  ปศุบดี

พระพรหม            จัตุพักตร์  นิรทรุหิณ  พระทรงหงส์  วิธาดา  กมลาสน์  สรษดา  ธาดา  ประชาบดี

พระวิษณุ               กฤษณะ  ไวกุณฐ์  ไกษพ  มาธพ  สวภู  พระจักรี  ไตรวิกรม  พระนารายณ์

จักรปราณี

พระเจ้าแผ่นดิน   บดินทร์  นโรดม  นฤเบศน์  เจ้าหล้า  ภูมินทร์  นฤบดี  จอมราช  ราเชนทร์

ขัตติยวงศ์

พระอินทร์            โกสีย์  โกษี  อินทรา  มรุตวาน  อมรินทร์  วชิราวุธ  อมเรศร  วัชรินทร์  ท้าวพันตา

ตรีเนตร

ครุฑ       ไวนเตยะ  สุวรรรกาย  เวนไตย  สุบรรณ  กาศยป  วิษณุรถ  นาคานตกะ  ปันนคนาสน์

คำพูด     วาจา  วจี  วัจนะ  พจนา  พากย์  ถ้อย  วัจนา

งู              นาคราช  อุรค  ภุชงค์  อสรพิษ  อหิ  เงี้ยว

นรก        นิรย  ทุคตินารก  นิราบาย

น้ำ           คงคา  นที  สินธุ์  สาคร  สมุทร  ชลาลัย  อุทก  ชโลธร  อาโป  สลิล  รัตนากร

อรรณพ  อัมพุ

ปลา        มัจฉา  มัสยา  มัจฉาชาติ  มิต  ชลจร  วารีชาติ  อัมพุชา  ปุถุโลม  มีนา  มีน

เมือง       บุรี  ธานินทร์  ราชธานี  นคร  นครินทร์  นคเรศ  ประเทศ  พารา  กรุง  นครา  บุรินทร์

คน          มนุษย์  มรรตย  นร  มานพ  ชน  บุรุษ

ลูกชาย   บุตร  ปรัตยา  ตนุช  โอรส  กูน  เอารส

ลูกหญิง บุตรี  ธิดา  ธิตา  สุดา  ทุหิตา

ราชสีห์  ไกรสีห์  ไกรสร  นฤเคนทร์  สีหราช  สีห์  สิงโต

คำพ้องความหมาย หรือคำไวพจน์
คำพ้องความหมาย หรือคำไวพจน์
Veradet.com
Logo
กระท้อนลอยแก้ว| ชุดชั้นกุลสตรี| ชุดชั้นในวาโก้
Shopping cart