ไตรยางค์และการผันอักษร

 ความหมายของไตรยางค์  ไตรยางค์เกิดจากศัพท์  ตรีหรือไตรกับองค์  สามส่วนหรือสามระดับ  เป็นการแบ่งพยัญชนะตามวิธีวรรณยุกต์ออกเป็น  ๓  หมู่ ได้แก่

 

อักษรกลาง

อักษรสูง

อักษรคู่

อักษรเดี่ยว

วรรค กะ

ข  ฃ

คฅ  ฆ

วรรค จะ

ชซ  ฌ

วรรค ฏะ

ฎ  ฏ

ฑ  ฒ

วรรค ตะ

ด  ต

ท  ธ

วรรค ปะ

บ  ป

ผ  ฝ

พฟ  ภ

เศษวรรค

ศ  ษ  ส  ห

ย  ร  ล  ฬ  ว

 

สรุป  การแบ่งพยัญชนะตามวิธีวรรณยุกต์  มีหลักในการท่องจำเพื่อมิให้สับสน  ดังนี้

๑.      อักษรกลางมี  ๙  ตัว  คือ  ไก่จิกเด็กตายเฎ็กฏายบนปากโอ่ง

๒.    อักษรสูงมี  ๑๑  ตัว  คือ  ผีฝากถุงข้าวสารให้ฉัน (ถุง=  ถ  ฐ  ข้าว  =  ข  ฃ  สาร  =  ศ  ษ  ส)

๓.     อักษรต่ำมี  ๒๔  ตัว  แบ่งเป็น

  1. อักษรต่ำคู่  ๑๔  ตัวคือ  พ่อค้าฟันทองซื้อช้างฮ่อ
  2. อักษณต่ำเดี่ยว  ๑๐  ตัว คือ  งูใหญ่นอนอยู่  ณ  ริมวัดโมฬีโลก

๔.     อักษรต่ำคู่หรืออักษรคู่  คืออักษรต่ำที่มีเสียงคู่กับอักษรสูงดังนี้

อักษรต่ำคู่

อักษรสูง

ค  ต  ฆ

ช  ฌ

ฑ  ฒ  ท  ธ

พ  ภ

ข  ฃ

ศ  ษ  ส

ฐ  ถ

ประโยชน์ของการจำแนกไตรยางค์

๑.      สามารถเขียนหนังสือได้สะดวกและรวดเร็วขึ้นโดยไม่ต้องเขียนวรรณยุกต์กำกับทุกคำ

๒.    สามารถเขียนและอ่านคำในภาษาไทยได้ถูกต้อง

๓.     สามารถเขียนคำที่มาจากภาษาต่างประเทศได้ถูกต้องตามสำเนียงของคำไทย  เช่น  กวยจั๊บ  เกี้ยมอี๋  เฉาก๊วย  เป็นต้น

Veradet.com
Logo
กระท้อนลอยแก้ว| ชุดชั้นกุลสตรี| ชุดชั้นในวาโก้
Shopping cart