การประสมอักษร

การประสมอักษร คือ  การนำอักษร ๒ หรือ ๓  ชนิด  มารวมกัน  เป็นพยางค์  แต่ละพยางค์จะต้องมีส่วนประกอบตั้งแต่  ๓  ส่วนขึ้นไป  เราแบ่งประเภทการประสมอักษรได้ดังนี้

๑.    การประสม  ๓  ส่วน                 ประกอบด้วย        พยัญชนะต้น  สระ  วรรณยุกต์

๒.    การประสม  ๔  ส่วน                 ประกอบด้วย        พยัญชนะต้น  สระ  วรรณยุกต์  ตัวสะกด

๓.    การประสมสี่ส่วนพิเศษ             ประกอบด้วย        พยัญชนะต้น  สระ  วรรณยุกต์  ตัวการันต์

๔.    การประสม  ๕  ส่วน ประกอบด้วย        พยัญชนะต้น  สระ  วรรณยุกต์  ตัวสะกด  ตัวการันต์

หมายเหตุ

คำที่ประสมกับสระเกิน  อำ  ไอ  ใอ  เอา  ถือเป็นการประสม  ๔  ส่วน  เพราะสระแต่ละเสียงนั้น  เมื่อแยกออกเหมือนมีเสียงพยัญชนะประสมอยู่ด้วย

ตัวอย่าง การประสมอักษร

 

คำ

พยัญชนะต้น

สระ

วรรณยุกต์

ตัวสะกด

ตัวการันต์

การประสมอักษร

น้ำ

ไพร

ครุฑ

ผาด

เล่ห์

ไมล์

ทิพย์

รัตน์

พร

คร

อำ

ไอ

อุ

อา

เอ

ไอ

อิ

อะ

รูปโท

เสียงสามัญ

เสียงตรี

เสียงเอก

รูปเอก  เสียงโท

สามัญ

เสียงตรี

เสียงตรี

 

 

 

 

๓  ส่วน

๓  ส่วน

๔  ส่วน

๔  ส่วน

๔  ส่วนพิเศษ

๔  ส่วนพิเศษ

๕  ส่วน

๕  ส่วน

 

การประสมอักษร
การประสมอักษร
Veradet.com
Logo
กระท้อนลอยแก้ว| ชุดชั้นกุลสตรี| ชุดชั้นในวาโก้
Shopping cart