บรรดาศักดิ์ของไทยและของฝรั่ง

บรรดาศักดิ์ของไทย  เกิดขึ้นจากนาศักดิ์  ใครมีนาศักดิ์สูงคนนั้นมีอำนาจมาก  นาศักดิ์เริ่มตั้งแต่

ทาส                        มีนา  ๕  ไร่

ไพร่  (ทหาร)       มีนา  ๒๕  ไร่

ขุน                          มีนาศักดิ์  ๕๐๐  ไร่

หลวง                     มีนาศักดิ์  ๑,๐๐๐  ไร่

พระยา                   มีนาศักดิ์  ๑๐,๐๐๐  ไร่

บรรดาศักดิ์ภายหลังไม่มีระบุจำนวน  ระบุแต่คำยกย่องข้างหน้า  เรียกว่าบรรดาศักดิ์  มี  ขุน  หลวง  พระ  พระยา  เจ้าพระยา  สมเด็จเจ้าพระยา

บรรดาศักดิ์ของฝรั่ง  บรรดาศักดิ์ขุนนางอังกฤษในปัจจุบัน  ลำดับจากสูงไปหาต่ำ

 

Veradet.com
Logo
กระท้อนลอยแก้ว| ชุดชั้นกุลสตรี| ชุดชั้นในวาโก้
Shopping cart