เสียงในภาษา

 

เสียงในภาษาคือ  เสียงที่มนุษย์เปล่งขึ้นเพื่อสื่อสารกัน  เพื่อสนองความต้องการต่าง ๆ  เช่น  ซักถาม  ขอความช่วยเหลือ  หรือแสดงอารมณ์ความรู้สึก

เสียงในภาษาเกิดจากการใช้อวัยวะต่าง ๆ  ได้แก่  ปอด  หลอดลม  กล่องเสียง  ลิ้นไก่  ส่วนต่าง ๆ ในช่องปาก  ได้แก่  เพดานปาก  ปุ่มเหงือก  ฟัน  ลิ้น  และจมูกทำงานประสานกันจนเกิดเสียงขึ้นเพื่อใช้สื่อความหมายระหว่างมนุษย์

เสียงในภาษาไทย มี ๓  ชนิด  คือ  เสียงสระ  เสียงพยัญชนะ และเสียงวรรณยุกต์

๑.      เสียงสระ  คือ  เสียงที่เปล่งออกมาจากลำคอโดยตรง  เสียงสระมักจะออกเสียงได้ยาวนานและเป็นเสียงก้อง  มี  ๒๔  เสียง  คือ

 1. เสียงสระแท้หรือสระเดี่ยว  มี  ๑๘  เสียง  ได้แก่

สระเสียงสั้น (รัสสระ)

สระเสียงยาว (ฑีฆสระ)

อะ

อิ

อึ

อุ

เอะ

แอะ

โอะ

เอาะ

เออะ

อา

อี

อื

อู

เอ

แอ

โอ

เอา

เออ

 1. เสียงสระประสมหรือสระเลื่อน  เกิดจากสระแท้สองเสียงประสมกัน  อ่านออกเสียงด้วยความเร็วและน้ำหนักของเสียงเท่ากันจึงเลื่อนเสียงเกิดเป็นเสียงสระใหม่  ๖  เสียงคือ

สระเสียงสั้น

สระเสียงยาว

เอียะ (อิ+อะ)

เอือะ (อึ+อะ)

อัวะ (อุ+อะ)

เอีย (อี+อา)

เอือ (อื+อา)

อัว (อู+อา)

สรุป

สระ

สระหน้า

สระกลาง

สระหลัง

สระแท้

อิ  อึ

เอะ  เอ

แอะ  แอ

อะ  อา

อึ  อื

เออะ  เออ

อุ  อู

โอะ  โอ

เอาะ  ออ

สระประสม

เอียะ  เอีย

เอือะ  เอือ

อัวะ  อัว

๒.    เสียงพยัญชนะ  คือเสียงที่เปล่งออกมากระทบส่วนใดส่วนหนึ่งตั้งแต่ลำคอ  อวัยวะในช่องปากและช่องจมูก  พยัญชนะในภาษาไทยมี  ๔๔  รูป  ๒๑  เสียง  คือ

 1. เสียง  ก  ได้แก่  ก
 2. เสียง  ค  ได้แก่  ข  ฃ  ค  ฅ  ฆ
 3. เสียง  ง  ได้แก่  ง
 4. เสียง  จ  ได้แก่  จ
 5. เสียง  ช  ได้แก่  ช  ฌ  ฉ
 6. เสียง  ซ  ได้แก่  ซ  ศ  ษ  ส  (ทร  อ่านออกเสียงเป็น ซ)
 7. เสียง  ด  ได้แก่  ด  ฎ
 8. เสียง  ต  ได้แก่  ต  ฏ
 9. เสียง  ท  ได้แก่  ท  ธ  ฑ  ฒ  ฐ  ถ
 10. เสียง  น  ได้แก่  น  ณ
 11. เสียง  บ  ได้แก่  บ
 12. เสียง  ป  ได้แก่  ป
 13. เสียง  พ  ได้แก่  พ  ภ  ผ
 14. เสียง  ฟ  ได้แก  ฟ  ฝ
 15. เสียง  ม  ได้แก่  ม
 16. เสียง  ย  ได้แก่  ย  ญ
 17. เสียง  ร  ได้แก่  ร
 18. เสียง  ล  ได้แก่  ล  ฬ
 19. เสียง  ว  ได้แก่  ว
 20. เสียง  ฮ  ได้แก่  ฮ
 21. เสียง  อ  ได้แก่  อ

เสียงพยัญชนะควบกล้ำ  ได้แก่  พยัญชนะ  ๒  เสียงที่อ่านออกเสียงพร้อมกัน  มักอยู่ในตำแหน่งต้นพยางค์เท่านั้นและพยัญชนะตัวที่มาอ่านออกเสียงควบกล้ำกับพยัญชนะตันจะมี  ๓  รูป  คือ  ร  ล และ  ว  เช่น  กราบ  กรุย  กราย  เกลา  กวาด  กวัด  ตรวจ  ผลาญ  เป็นต้น

๓.     เสียงวรรณยุกต์  คือเสียงที่เปล่งออกมาแล้วมีระดับเสียงสูงต่ำ  เสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทยมี  ๕  เสียง  ๔  รูป ดังนี้

 1. สามัญ  เช่น  มา  ไกว  พลาง  ชิง
 2. เสียงเอก  เช่น  ผลุบ  หมาก  จด  กวัก  กิ่ว
 3. เสียงโท  เช่น  พริก  ค่า  เฝ้า  เจ้า  บ้าน
 4. เสียงตรี  เช่น  ทิ้ง  ร้อย  คลุก  ชี้
 5. เสียงจัตวา  เช่น  โหย  หวาม  ขาน  สวย
Veradet.com
Logo
กระท้อนลอยแก้ว| ชุดชั้นกุลสตรี| ชุดชั้นในวาโก้
Shopping cart