คำซ้อน 4 จังหวะ

 

คำซ้อน 4 จังหวะ ได้แก่คำซ้อนที่มีลักษณะดังนี้

๑. คำซ้อนที่มีคำซ้ำกัน ๒ คำ เช่น รุ่นพี่รุ่นน้อง พลอยฟ้าพลอยฝน ยกบ้ายกบอ คิดแล้วคิดอีก กินเศษกินเลย ผ่าเหล่า ผ่ากอ ทุกคืนทุกวัน  กี่โมงกี่ยาม เปลืองเนื้อเปลืองตัว ลูกเสือลูกตะเข้ ปากเหยี่ยวปากกา ไปไหนมาไหน ฯลฯ

๒. คำซ้อนที่มีเสียงสัมผัสระหว่างคำที่เป็นองศ์ประกอบในจังหวะที่ ๒ กับจังหวะที่ ๓  เช่น กรวดหินดินทราย เสือสิงห์กระทิงแรด ชั่วนาตาปี ตีอกยกหัว ยิงนกตกปลา ถ้วยชามรามไห เก็บหอมออมริบ ช่วยเหลือเจือจุ่น น้ำใสใจจริง หัวคว่ำคะมำหงาย ฯลฯ

คนไทยใช้คำซ้อน ๔ จังหวะมากในการสนทนาและใช้ในงานเขียนที่ไม่เป็นทางการ ส่วนงานเขียนที่เป็นทางการ เช่น หนังสือราชการ รายงานการประชุม รายงานทางวิชาการ ตำรา เรียงความที่เป็นทางการ ประกาศ กฎ ระเบียบ ฯลฯ ไม่ใช้คำซ้อน ๔ จังหวะ ภาษาที่ใช้คำซ้อน ๔ จังหวะ จึงมักเป็นภาษาที่ไม่เป็นทางการ

ตัวอย่าง คำซ้อน 4 จังหวะ

อย่าไปเชื่อพวกปากหอยปากปูพวกนั้นเลย (ไม่เป็นทางการ)

ไม่ควรเชื่อคนที่พูดโดยไม่คิด (เป็นทางการ)

กี่โมงกี่ยามแล้ว ทำไม่รู้จักหลับจักนอน (ไม่เป็นทางกา)

ดึกดื่น เหตุใดจึงไม่เข้านอน (กึ่งทางการ)

เรื่องนี้ตกลงกันได้ อย่าให้ถึงโรงถึงศาลกันเลย (ไม่เป็นทางการ)

เรื่องนี้พอเจรากันได้ อย่าให้เป็นคดีความกันเลย (ทางการ)

รู้จักเก็บหอมออมริบไว้บ้าง ฉุกเฉินขึ้นมาจะได้มีได้ (ไม่เป็นทางการ)

ควรเก็บหอมออมไว้บ้าง ยามฉุกเฉินจะได้มีใช้ (ทางการ)

ถ้วยชามรามไหวางกองไว้เต็ม ยังไม่ได้เก็บไปไว้ (ไม่เป็นทางการ)

ถ้วยชามจำนวนมากยังไม่ได้ล้างและเก็บให้เรียบร้อย (ทางการ)

Veradet.com
Logo
กระท้อนลอยแก้ว| ชุดชั้นกุลสตรี| ชุดชั้นในวาโก้
Shopping cart