วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

 

พระพุทธศาสนาสอนให้คนทำความดีอยู่เสมอ  โดยไม่ต้องเลือกว่าจะทำวันใดเวลาใด  ดังนั้นเมื่อถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาจึงเป็นโอกาสดีที่พุทธศาสนิกชนควรน้อมระลึกถึงพระคุณพระรัตนตรัยและการกระทำความดีมากเป็นพิเศษ  วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้า  ได้แก่  วันวิสาขบูชา  วันมาฆบูชา  วันอาสาฬหบูชา  วันอัฏฐมีบูชา  และวันธรรมสวนะ

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

วันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา  คือ  การบูชาในวันขึ้น 15  ค่ำ เดือน  6  เพื่อน้อมระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า  และเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้า  3  เหตุการณ์  ได้แก่  การประสูติ  ตรัสรู้  ปรินิพพาน  เหตุการณ์ทั้ง  3  นี้แม้จะเกิดต่างปีกัน  แต่ก็ตรงกับวันขึ้น  15  ค่ำ เดือน  6  เหมือนกัน

การปฏิบัติตนในวันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า ถือว่าเป็น   วันพระพุทธเจ้า พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติตนและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นพุทธบูชา ดังนี้

 1. ทำบุญตักบาตรหรือให้ทานอื่น ๆ เช่นบริจาคโลหิต  ไถ่ชีวิตโคกระบือ  ปล่อยนกปล่อยปลา  เป็นต้น
 2. ฟังธรรมที่วัดหรือทางวิทยุ  โทรทัศน์
 3. รักษาศีล  5  หรือ ศีล  8  แล้วแต่ความเหมาะสม
 4. ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผุดผ่องด้วยการฝึกสมาธิ
 5. บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ต่าง ๆ เช่นปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดวัด  เป็นต้น
 6. นำดอกไม้ธูปเทียนไปเวียนเทียนที่วัด  หรือสถานที่ที่กำหนด

วันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา  คือ  การบูชาในวันขึ้น  15  เดือน  3  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณ

พระรัตนตรัย  และเหตุการณ์สำคัญ  4  เหตุการณ์  คือ

 1. เป็นวันจันทร์เต็มดวง  ขึ้น  15  ค่ำ  เดือน  3
 2. เป็นวันที่พระสงฆ์ 1,250  รูป มาประชุมเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยมิได้นัดหมาย ณ  วัดเวฬุวัน  เมืองราชคฤห์  แคว้นมคธ
 3. พระสงฆ์ที่มาประชุมกันเป็นผู้ที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้ทั้งหมด
 4. พระสงฆ์ที่มาประชุมล้วนเป็นพระอรหันต์

นับว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์ที่เหตุการณ์สำคัญทั้ง  4  เกิดขึ้นพร้อมกันและเกิดขึ้นครั้ง

เดียวในพระพุทธศาสนา  จึงเรียกวันนี้ว่า  จาตุรงคสันนิบาต

เมื่อพระสงฆ์มาประชุมพร้อมเพรียงกัน  พระพุทธเจ้าทรงประกาศหลักการของพระพุทธศาสนา  และแนวปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน  เรียกว่า โอวาทปาฏิโมกข์  หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  โอวาท  3  ได้แก่

 1. ละเว้นการทำชั่ว
 2. กระทำแต่ความดี
 3. ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส

การปฏิบัติตนในวันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา  เป็นวันสำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศหลักการของพระพุทธศาสนา  พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติตนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามความ

เหมาะสม  เช่น  ทำบุญตักบาตร  ฟังธรรม  รักษาศีล  บำเพ็ญสาธารณประโยชน์

วันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา  คือ  การบูชาในวันขึ้น  15  เดือน  8 เพื่อน้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย  และเหตุการณ์สำคัญ  3  เหตุการณ์คือ

 1. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่ชาวโลกเป็นครั้งแรกเรียกว่า ปฐมเทศนา  ธรรมที่แสดงชื่อว่า ธัมมจักกัปปวัฒนสูตร โดยแสดงแก่ปัจวัคคีย์ ณ  ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน  ใจความของธรรมที่แสดงกล่าวถึง  อริยสัจ  4
 2. เป็นวันที่พระสงฆ์สาวกองค์แรกเกิดขึ้นในโลก  คือเมื่อโกณฑัญญะ  เกิดความเข้าใจธรรม  เพราะได้ฟังปฐมเทศนาก็ได้กราบทูลขอบวชเป็นพระภิกษุองค์แรกในพระพุทธศาสนา
 3. เป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบ  คือ  พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ์

 

การปฏิบัติตนในวันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา  เป็นวันสำคัญที่มีพระสงฆ์องค์แรกเกิดขึ้นในโลกจึงถือว่าเป็น

วันพระสงฆ์  พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติตน  และการเข้าร่วมกิจกรรมเช่นเดียวกันกับวันวิสาขบูชา  เช่น  ทำบุญตักบาตร  ฟังธรรม  รักษาศีล  เวียนเทียน  เป็นต้น

            วันอัฏฐมีบูชา 

วันอัฏฐมีบูชา  คือ  การบูชาในวันแรม  8  ค่ำ  เดือน  6  เพื่อน้อมระลึกถึงพระพุทธคุณและถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ  ณ  มกุฏพันธเจดีย์  หลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานได้  8  วัน

            การปฏิบัติตน

วันอัฏฐมีบูชา  เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม  เชน  ทำบุญตักบาตร  ให้ทาน  รักษาศีล  ฟังธรรมเทศนา  เป็นต้น  ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา  ปัจจุบันการประกอบ  พิธีกรรมในวันอัฏฐมีบูชา  นิยมทำกันเฉพาะทางฝ่ายพระสงฆ์เท่านั้น

            วันธรรมสวนะ

วันธรรมสวนะ หมายถึง  วันประชุมถือศีล  ฟังธรรม  เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า  วันพระ  ในพระพุทธศาสนา  เดือนหนึ่งมีกำหนดวันพระไว้  4  วัน  คือวันขึ้น  8  ค่ำ วันขึ้น  15  ค่ำ  วันแรม  8  ค่ำ  วันแรม  15  ค่ำ  หรือวันแรม  14  ค่ำในบางเดือน

            การปฏิบัติตนในวันธรรมสวนะ

วันธรรมสวนะหรือวันพระ  เป็นวันสำคัญวันหนึ่งในพระพุทธศาสนา  เนื่องจากเป็นวันหลักแห่งการทำดี พุทธศาสนิกชนจึงได้ถือวันธรรมสวนะหรือวันพระ  เป็นวันสำคัญมาแต่โบราณแล้ว  และได้ทำความดีต่าง ๆ เช่น  ถือศีล ให้ทาน  รักษาศีล  ทำสมาธิ  ฟังพระธรรมเทศนา  รวมทั้งหยุดทำบาปทั้งหลายทั้งปวง

Veradet.com
Logo
กระท้อนลอยแก้ว| ชุดชั้นกุลสตรี| ชุดชั้นในวาโก้
Shopping cart