ความหมายของ ทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ

ทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ
ความหมายของ ทศวรรษ  ศตวรรษ  และสหัสวรรษ
ความหมายของ ทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ

ทศวรรษ  ศตวรรษ  และสหัสวรรษ คำบอกช่วงเวลามีหลายคำที่นิยมใช้กันโดยทั่วไป  เช่น  สัปดาห์  หมายถึงระยะเวลา  ๗  วัน  เดือน  หมายถึง  ระยะเวลาประมาณ  ๓๐  วัน  ปีหรือศักราช  หมายถึง  ระยะเวลา  ๑๒  เดือน  ส่วนช่วงเวลาที่ยาวนานหลาย ๆ ปี  เช่น  ๑๐  ปี  เราจะใช้ทศวรรษ  ๑๐๐  ปี  เราจะใช้ศตวรรษ  และ ๑๐๐๐  ปี  เราจะใช้สหัสวรรษ

ทศวรรษ  (ทศ  แปลว่า  ๑๐  วรรษ  แปลว่า  ปี)  หมายถึง  ระยะเวลา  ๑๐  ปี  เป็นคำที่แปลมาจากภาษาอังกฤษ  ดังนั้นจึงนิยมใช้กับคริสต์ศักราช  โดยปกติมักจะใช้กับตัวอักษร  S  หลังปีศักราช  เช่น  ๑๙๘๐S  อ่านว่า  ทศวรรษ  ๑๙๘๐  ซึ่งหมายถึงระยะเวลา  ค.ศ.  ๑๙๘๐ – ๑๙๘๙
การนับช่วงเวลาเป็นทศวรรษให้นับปีที่ขึ้นต้นด้วย  ๐  เป็นปีแรก  และนับไปสิ้นสุดที่  ๙  ตัวอย่าง  เช่น  ทศวรรษ  ๒๐๐๐  หมายถึง  ระยะเวลา  ค.ศ.๒๐๐๐ – ๒๐๐๙

ศตวรรษ (ศต  แปลว่า  ๑๐๐  วรรษ  แปลว่า  ปี)  หมายถึง  ระยะเวลา  ๑๐๐  ปี  มีใช้ทั้งพุทธศตวรรษและคริสต์ศตวรรษ
การนับศตวรรษเริ่มต้นนับปีที่ ๑  ไปจนถึง   ๑๐๐  ตัวอย่าง  เช่น
พุทธศตวรรษที่ ๑  หมายถึง  พ.ศ. ๑ – ๑๐๐
พุทธศตวรรษที่ ๒  หมายถึง  พ.ศ.๑๐๑ – ๒๐๐
พุทธศตวรรษที่ ๑๙  หมายถึง  พ.ศ.๑๘๐๑ –๑๙๐๐
คริสต์ศตวรรษที่ ๒๐  หมายถึง  ค.ศ.๑๙๐๑ – ๒๐๐๐
คริสต์ศตวรรษที่ ๒๑  หมายถึง  ค.ศ.๒๐๐๑ – ๒๑๐๐

สหัสวรรษ  (สหัส  แปลว่า  ๑๐๐๐  วรรษ  แปลว่า  ปี)  หมายถึง  ระยะเวลา  ๑๐๐๐  ปี  มีใช้ทั้งพุทธศตวรรษและคริสต์ศตวรรษ  การนับใช้เกณฑ์เช่นเดียวกับศตวรรษ  คือ  เริ่มต้นนับปีที่ ๑  ไปจนถึง  ๑๐๐๐  ตัวอย่าง  เช่น
สหัสวรรษที่ ๑  ทางพุทธศักราช  คือ  ช่วงเวลาตั้งแต่  พ.ศ.๑ – ๑๐๐๐
สหัสวรรษที่ ๒  ทางคริสต์ศักราชคือ  ช่วงเวลาตั้งแต่  ค.ศ.๑๐๐๑ – ๒๐๐๐

Veradet.com
Logo
กระท้อนลอยแก้ว| ชุดชั้นกุลสตรี| ชุดชั้นในวาโก้
Shopping cart