วันอาสาฬหบูชา

ชีวิตคนไทยเรานั้นผูกพันอยู่กับพระพุทธศาสนา  ชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายจะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา  เช่น  การทำบุญวันเกิด  การทำบุญบ้าน  การทำบุญงานศพ  การทำบุญงานมงคลสมรส  เป็นต้น  ทุกชุมชนจะมีวัดและพระสงฆ์เป็นศูนย์รวมทางจิตใจและการทำความดี  พระสงฆ์จะนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่อบรมสั่งสอนประชาชนและพัฒนาจิตใจด้วยการฝึกสมาธิ  การไหว้พระสวดมนต์  ศึกษาธรรมหลักคำสอน  เพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน

นี่ก็ใกล้จะถึงเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาแล้ว  ชาวพุทธทุกคนก็เตรียมตัวเตรียมใจร่วมทำบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาดังกล่าวด้วย

วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น  ๑๕  ค่ำ  เดือนแปด เป็นวันที่พระพุทธเจ้า  ทรงแสดงปฐมเทศนา  พระธรรมที่ทรงแสดงคือ  ธัมมจักกัปปวัตนสูตร  เมื่อฟังธรรมจบโกณฑัญญะหนึ่งในปัจวัคคีย์เข้าใจพระธรรมที่ทรงแสดงและได้ขอบวชเป็นพระภิกษุ  วันนี้จึงเป็นวันที่พระรัตนตรัยครบองค์สาม  คือ  พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ์

ความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา  มีดังนี้คือ

๑.      เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา

๒.    เป็นวันที่มีพระสงฆ์รูปแรก  คือ  พระอัญญาโกณทัญญะ

๓.     เป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบองค์สาม

พุทธศาสนิกชนทั้งหลายควรร่วมใจกันทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นศิริมงคล  หรืออาจจะร่วมทำกิจกรรมอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเอง  ครอบครัวและสาธารณประโยชน์  เช่น  ฟังเทศน์  รักษาศีล  ทำสมาธิ  เวียนเทียน  ทำความสะอาดวัด  ที่พักสงฆ์  หรือสถานที่สำคัญในหมู่บ้าน

ในวันอาสาฬหบูชานี้ ครูภักดี อยากถามทุกคนว่า จะไปทำบุญที่ไหน หรือจะทำอะไรบ้างเพื่อแสดงออกถึงความเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี  ช่วยกันตอบในคอมเมนต์เลยครับ

 

Veradet.com
Logo
กระท้อนลอยแก้ว| ชุดชั้นกุลสตรี| ชุดชั้นในวาโก้
Shopping cart