นางสงกรานต์

นางสงกรานต์ประจำวันต่าง ๆ มีดังนี้

วันอาทิตย์              ชื่อ          นางแพงศรี

วันจันทร์               ชื่อ          นางมโนรา

วันอังคาร              ชื่อ          นางราษสเทวี

วันพุธ                    ชื่อ          นางมันทะ

วันพฤหัสบดี        ชื่อ          นางกัญญาเทพ

วันศุกร์                   ชื่อ          นางริญโท

วันเสาร์                  ชื่อ          นางสามาเทวี

Veradet.com
Logo
Shopping cart