ประโยครวม

ประโยครวม  คือ  ประโยคที่มีประโยคสามัญตั้งแต่   ๒  ประโยคขึ้นไปมารวมกัน  โดยมีคำสันธานเชื่อมประโยค  เพื่อให้ได้ใจความติดต่อกันเป็นประโยคเดียวกัน  ถ้าประธานหรือกริยาของประโยคเป็นคำเดียวกันก็อาจละได้

ตัวอย่างประโยครวม

 

ประโยค

ชนิดของประโยค

ขวัญชอบอ่านหนังสือทุกวัน

หวานชอบอ่านหนังสือทุกวัน

ขวัญและหวานชอบอ่านหนังสือทุกวัน

 

วันนี้ฉันอยากจะไปดูนิทรรศการ

วันนี้แม่ขอให้ช่วยเลี้ยงน้อง

วันนี้ฉันอยากจะไปดูนิทรรศการแต่ว่าแม่ขอให้เลี้ยงน้อง

 

เขายากจน

เขามีน้ำใจ

ถึงเขายากจน  แต่เขาก็มีน้ำใจ

 

 

ประโยคสามัญ

ประโยคสามัญ

ประโยครวม  เชื่อมด้วยคำสันธาน

และ

ประโยคสามัญ

ประโยคสามัญ

ประโยครวม  เชื่อมด้วยคำสันธาน

แต่ว่า

 

ประโยคสามัญ

ประโยคสามัญ

ประโยครวม  เชื่อมด้วยคำสันธาน

ถึง…แต่…ก็

 

ประโยค

ชนิดของประโยค

ดวงดาวชอบฟังเพลง

ดวงดาวชอบดูโทรทัศน์

ดวงตาชอบอ่านหนังสือ

ดวงดาวชอบฟังเพลงและดูโทรทัศน์แต่ดวงตาชอบอ่านหนังสือ

 

ขวัญตั้งใจเรียนสม่ำเสมอ

ขวัญทำข้อสอบได้

เพราะขวัญตั้งใจเรียนสม่ำเสมอ  จึงทำข้อสอบได้

เธอจะไปเที่ยวสวนสัตว์

เธอจะไปเที่ยวชายทะเล

เธอจะไปเที่ยวสวนสัตว์หรือชายทะเล

ประโยคสามัญ

ประโยคสามัญ

ประโยคสามัญ

ประโยครวม  เชื่อมด้วยคำสันธาน

และ ,แต่ (   ละประธาน ดวงดาว)

 

ประโยคสามัญ

ประโยคสามัญ

ประโยครวม  เชื่อมด้วยคำสันธาน

เพราะ….จึง  (ละประธาน ขวัญ)

ประโยคสามัญ

ประโยคสามัญ

ประโยครวม  เชื่อมด้วยคำสันธาน

หรือ  (ละประธาน  เธอ และกริยา  จะไปเที่ยว)

ประโยคซ้อน

 ประโยคซ้อน  คือ  ประโยคที่มีใจความสำคัญเป็นประโยคหลักและมีประโยคย่อยแทรกอยู่ด้วย   ประโยคย่อยนี้ทำหน้าที่ขยายคำนาม  (ขึ้นต้นด้วย คำเชื่อม  ที่  ซึ่ง  อัน)   หรือคำกริยา  (ขึ้นต้นด้วยคำเชื่อม  เมื่อ  จน  เพื่อ   ตั้งแต่  เพราะ ฯลฯ)  ในประโยคหลัก

ตัวอย่าง  ประโยคซ้อนที่มีประโยคย่อยทำหน้าที่ขยายคำนามในประโยคหลัก

ประโยค

ชนิดของประโยค

๑.  คุณครูซึ่งเป็นคนสอนร้องเพลง  ย้ายโรงเรียนไปแล้ว

–   คุณครูย้ายโรงเรียนไปแล้ว

–   ซึ่งเป็นคนสอนร้องเพลง

 

 

 

๒.  หมาวิ่งไล่กัดแมวที่แอบมากินปลาทู

–   หมาวิ่งไล่กัดแมว

–  ที่แอบมากินปลาทู

 

 

 

๓.  เราร่วมใจกันต้านยาเสพติด  อันเป็นตัวทำลายอนาคตเยาวชนของชาติ

–   เราร่วมใจกันต้านยาเสพติด

–  อันเป็นตัวทำลายอนาคตเยาวชน

ของชาติ

 

ประโยคซ้อน

 

ประโยคหลัก

ประโยคย่อย

ซึ่ง  เป็นคำเชื่อมแทนคำนาม คุณครู  ประโยย่อยนี้ทำหน้าที่ขยายประธาน ของประโยคหลัก  คือ  คุณครู

ประโยคซ้อน

ประโยคหลัก

ประโยคย่อย

ที่  เป็นคำเชื่อมแทนคำนาม แมว ประโยคย่อยนี้ทำหน้าที่ขยายบทกรรมของประโยคหลัก คือ  แมว

ประโยคซ้อน

 

ประโยคหลัก

ประโยคย่อย

อัน เป็นคำเชื่อมแทนคำนาม ยาเสพติด  ประโยคย่อยนี้ทำหน้าที่ขยายบทกรรมของประโยคหลัก คือ  ยาเสพติด

 

 

ตัวอย่าง  ประโยคซ้อนที่มีประโยคย่อยทำหน้าที่ขยายคำกริยาในประโยคหลัก

 

ประโยค

ชนิดของประโยค

๔.  นักเรียนกลับบ้านเมื่อโรงเรียนเลิก

–   นักเรียนกลับบ้าน

–   เมื่อโรงเรียนเลิก

 

 

๕.  ฉันอิ่มจนพุงกาง

–   ฉันอิ่ม

–  จนพุงกาง

 

 

 

๖.  คุณครูพยายามอธิบายเพื่อให้นักเรียนเข้าใจ

–  คุณครูพยายามอธิบาย

–  เพื่อให้นักเรียนเข้าใจ

ประโยคซ้อน

ประโยคหลัก

ประโยคย่อย

เมื่อ  เป็นคำเชื่อม   ประโยคย่อยนี้ทำหน้าที่ขยายกริยาของประโยคหลัก  คือ  กลับบ้าน

ประโยคซ้อน

ประโยคหลัก

ประโยคย่อย

จน  เป็นคำเชื่อม

ประโยคย่อยนี้ทำหน้าที่ขยายกริยาของประโยคหลัก คือ  อิ่ม

ประโยคซ้อน

 

ประโยคหลัก

ประโยคย่อย

เพื่อ   เป็นคำเชื่อม

ประโยคย่อยนี้ทำหน้าที่ขยายกริยาของประโยคหลัก  คือ  พยายามอธิบาย

 

 

Veradet.com
Logo
กระท้อนลอยแก้ว| ชุดชั้นกุลสตรี| ชุดชั้นในวาโก้
Shopping cart