Categories: General

ประโยครวม

ประโยครวม  คือ ประโยคที่มีประโยคสามัญตั้งแต่   ๒  ประโยคขึ้นไปมารวมกัน  โดยมีคำสันธานเชื่อมประโยค  เพื่อให้ได้ใจความติดต่อกันเป็นประโยคเดียวกัน  ถ้าประธานหรือกริยาของประโยคเป็นคำเดียวกันก็อาจละได้

ตัวอย่างประโยครวม

ประโยค

ชนิดของประโยค

ขวัญชอบอ่านหนังสือทุกวัน

หวานชอบอ่านหนังสือทุกวัน

ขวัญและหวานชอบอ่านหนังสือทุกวัน

วันนี้ฉันอยากจะไปดูนิทรรศการ

วันนี้แม่ขอให้ช่วยเลี้ยงน้อง

วันนี้ฉันอยากจะไปดูนิทรรศการแต่ว่าแม่ขอให้เลี้ยงน้อง

เขายากจน

เขามีน้ำใจ

ถึงเขายากจน  แต่เขาก็มีน้ำใจ

ประโยคสามัญ

ประโยคสามัญ

ประโยครวม  เชื่อมด้วยคำสันธาน

และ

ประโยคสามัญ

ประโยคสามัญ

ประโยครวม  เชื่อมด้วยคำสันธาน

แต่ว่า

ประโยคสามัญ

ประโยคสามัญ

ประโยครวม  เชื่อมด้วยคำสันธาน

ถึง…แต่…ก็

ประโยค

ชนิดของประโยค

ดวงดาวชอบฟังเพลง

ดวงดาวชอบดูโทรทัศน์

ดวงตาชอบอ่านหนังสือ

ดวงดาวชอบฟังเพลงและดูโทรทัศน์แต่ดวงตาชอบอ่านหนังสือ

ขวัญตั้งใจเรียนสม่ำเสมอ

ขวัญทำข้อสอบได้

เพราะขวัญตั้งใจเรียนสม่ำเสมอ  จึงทำข้อสอบได้

เธอจะไปเที่ยวสวนสัตว์

เธอจะไปเที่ยวชายทะเล

เธอจะไปเที่ยวสวนสัตว์หรือชายทะเล

ประโยคสามัญ

ประโยคสามัญ

ประโยคสามัญ

ประโยครวม  เชื่อมด้วยคำสันธาน

และ ,แต่ (   ละประธาน ดวงดาว)

ประโยคสามัญ

ประโยคสามัญ

ประโยครวม  เชื่อมด้วยคำสันธาน

เพราะ….จึง  (ละประธาน ขวัญ)

ประโยคสามัญ

ประโยคสามัญ

ประโยครวม  เชื่อมด้วยคำสันธาน

หรือ  (ละประธาน  เธอ และกริยา  จะไปเที่ยว)

ประโยคซ้อน

ประโยคซ้อน  คือ ประโยคที่มีใจความสำคัญเป็นประโยคหลักและมีประโยคย่อยแทรกอยู่ด้วย   ประโยคย่อยนี้ทำหน้าที่ขยายคำนาม  (ขึ้นต้นด้วย คำเชื่อม  ที่  ซึ่ง  อัน)   หรือคำกริยา  (ขึ้นต้นด้วยคำเชื่อม  เมื่อ  จน  เพื่อ   ตั้งแต่  เพราะ ฯลฯ)  ในประโยคหลัก

ตัวอย่าง ประโยคซ้อนที่มีประโยคย่อยทำหน้าที่ขยายคำนามในประโยคหลัก

ประโยค

ชนิดของประโยค

๑.  คุณครูซึ่งเป็นคนสอนร้องเพลง  ย้ายโรงเรียนไปแล้ว

–   คุณครูย้ายโรงเรียนไปแล้ว

–   ซึ่งเป็นคนสอนร้องเพลง

๒.  หมาวิ่งไล่กัดแมวที่แอบมากินปลาทู

–   หมาวิ่งไล่กัดแมว

–  ที่แอบมากินปลาทู

๓.  เราร่วมใจกันต้านยาเสพติด  อันเป็นตัวทำลายอนาคตเยาวชนของชาติ

–   เราร่วมใจกันต้านยาเสพติด

–  อันเป็นตัวทำลายอนาคตเยาวชน

ของชาติ

ประโยคซ้อน

ประโยคหลัก

ประโยคย่อย

ซึ่ง  เป็นคำเชื่อมแทนคำนาม คุณครู  ประโยย่อยนี้ทำหน้าที่ขยายประธาน ของประโยคหลัก  คือ  คุณครู

ประโยคซ้อน

ประโยคหลัก

ประโยคย่อย

ที่  เป็นคำเชื่อมแทนคำนาม แมว ประโยคย่อยนี้ทำหน้าที่ขยายบทกรรมของประโยคหลัก คือ  แมว

ประโยคซ้อน

ประโยคหลัก

ประโยคย่อย

อัน เป็นคำเชื่อมแทนคำนาม ยาเสพติด  ประโยคย่อยนี้ทำหน้าที่ขยายบทกรรมของประโยคหลัก คือ  ยาเสพติด

ตัวอย่าง ประโยคซ้อนที่มีประโยคย่อยทำหน้าที่ขยายคำกริยาในประโยคหลัก

ประโยค

ชนิดของประโยค

๔.  นักเรียนกลับบ้านเมื่อโรงเรียนเลิก

–   นักเรียนกลับบ้าน

–   เมื่อโรงเรียนเลิก

๕.  ฉันอิ่มจนพุงกาง

–   ฉันอิ่ม

–  จนพุงกาง

๖.  คุณครูพยายามอธิบายเพื่อให้นักเรียนเข้าใจ

–  คุณครูพยายามอธิบาย

–  เพื่อให้นักเรียนเข้าใจ

ประโยคซ้อน

ประโยคหลัก

ประโยคย่อย

เมื่อ  เป็นคำเชื่อม   ประโยคย่อยนี้ทำหน้าที่ขยายกริยาของประโยคหลัก  คือ  กลับบ้าน

ประโยคซ้อน

ประโยคหลัก

ประโยคย่อย

จน  เป็นคำเชื่อม

ประโยคย่อยนี้ทำหน้าที่ขยายกริยาของประโยคหลัก คือ  อิ่ม

ประโยคซ้อน

ประโยคหลัก

ประโยคย่อย

เพื่อ   เป็นคำเชื่อม

ประโยคย่อยนี้ทำหน้าที่ขยายกริยาของประโยคหลัก  คือ  พยายามอธิบาย

Recent Posts

จ้างเหมา เดือนละ 15000 บาท โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ ตำบลละ 2 อัตรา

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) โดยเป็นการจ้างงานเพื่อจัดเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลในระบบ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ภายใต้แผนงานส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน…

4 weeks ago

แหนแดง แนวคิดเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับ โคกหนองนา

แหนแดง ประโยชน์ที่หลายคนมองข้าม พอดีว่าผมไปอ่านเจอบทความ รวมทั้งคลิปวิดีโอเกี่ยวกับพืชตัวนี้ เลยได้ไอเดียว่า ถ้านำมาใช้กับการทำเกษตร โคก หนอง นา ก็น่าจะเข้ากันเป็นอย่างดี เนื่องจาก จะต้องมีพื้นที่ส่วนหนึ่งที่เราต้องขุดเป็นหนอง เพื่อเก็บน้ำ ถ้าเราปล่อยแหนแดงน่าจะดี เพราะนอกจากจะเป็นอาหารของปลากินพืชแล้ว…

4 weeks ago

โคกหนองนาโมเดล ศรีสะเกษ

31 สิงหาคม 2563 นางพจนี ผ่องใส พัฒนาการอำเภอกันทรารมย์ พร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่ พช.ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สมาชิก อบต. จากองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร…

4 weeks ago

การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เป็นหนึ่งในนวัตกรรมด้านป่าไม้ที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย เพื่อแก้ปัญหาการทำลายป่า เป็นแนวคิดการอนุรักษ์ ดิน น้ำ และการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้…

4 weeks ago

โคกหนองนาโมเดล คืออะไร

โคกหนองนาโมเดล เป็นวิธีจัดการบริหารน้ำอย่างยั่งยืนบนพื้นที่ของตนเอง เริ่มต้นด้วยการขุดหนอง เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในยามแล้ง โดยจะขุดแบบฟรีฟอร์ม ให้มีส่วนโค้ง ส่วนเว้า เลียนแบบธรรมชาติ ความลึกของหนองควรลึกมากกว่า 3.65 เมตร ตามองค์ความรู้ที่ในหลวงทรงพระราชทานไว้ว่า ในแต่ละวัน น้ำจะระเหยไป 1…

4 weeks ago

ฌ. เฌอ 129 ร้านกาแฟ สถานที่ท่องเที่ยว ศรีสะเกษ

ฌ. เฌอ 129 ร้านกาแฟ เป็นร้านกาแฟ เครื่องดืม ที่ตั้งอยู่กลางทุ่งนา จัดร้านสถานที่ เหมาะแก่การถ่ายรูป นั่งชิลอย่างมาก สวยงาม ใครที่อยากสัมผัสบรรยากาศ อากาดีๆ ช่วงเย็น แนะนำเลยครับ…

3 months ago