การฟังและดูเพื่อจับใจความสำคัญ

การฟังและดูเพื่อจับใจความสำคัญ

การฟังและการดูเป็นกระบวนการทำงานของสมอง  ซึ่งสืบเนื่องมาจากสิ่งที่ได้ฟังและได้เห็นจดจำและนำมาตีความ  จนเป็นผลให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  การฟังและการดูให้มีประสิทธิภาพต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่อไปนี้

 1. ประเภทของการฟังและการดู  แบ่งเป็น  2  ประเภทใหญ่ ๆ ดังต่อไปนี้


การฟังและการดูโดยไม่ตั้งใจ  เป็นการฟังและการดูแบบผิวเผินไม่ได้ดูและฟังอย่างตั้งใจหรือเอาใจใส่  เช่น  การฟังวิทยุในรถยนต์  การดูป้ายโฆษณาบนถนน  เป็นต้น

การฟังและดูโดยตั้งใจเป็นการฟังและดูโดยมีจุดประสงค์  ความต้องการและเป้าหมายให้ชัดเจน  คือจะดูหรือฟังเพื่ออะไร  อย่างไร  เช่น  การฟังบรรยายในชั้นเรียน  เป็นการฟังเพื่อจับใจความสำคัญว่าเนื้อหาที่ได้ศึกษาเป็นเรื่องอะไร  ม่ความเป็นมาอย่างไร  มีลักษณะอย่างไร  เป็นต้น

 1. ความสำคัญของการฟังและการดู


การฟังและการดูมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของคนเราดังนี้

ช่วยในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน

ช่วยให้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ

ช่วยในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

 1. จุดมุ่งหมายของการฟังและการดู  ที่สำคัญมีดังนี้


ฟังและดูเพื่อให้เกิดความรู้

ฟังและดูเพื่อความบันเทิง

ฟังและดูเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน

ฟังและดูเพื่อความสุนทรีย์

หลักการฟังและดู


                การฟังและดูที่มีประสิทธิภาพ  ควรมีความรู้ความเข้าใจในหลักการฟังและการดูพอสมควร  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 1. หลักการฟัง  การฟังเพื่อให้ได้ผลควรยึดหลักการฟังตามหลักเกณฑ์  ซึ่งจะทำให้ได้ผลดีต่อผู้ฟังเป็นอย่างมากหลักสำคัญสำหรับการฟังและการดูพอสรุปดังนี้


วางตัวตามสบาย

ตั้งใจฟังอย่างมีสมาธิ

ฟังเรื่องราวโดยตลอด

ฟังเพื่อให้เกิดความซาบซึ้งชื่นชมและประทับใจ

ฟังแล้วเกิดจินตนาการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ฟังแล้วสามารถจับประเด็นสาระและสรุปเรื่องได้

 1. หลักการดู หลักการสำคัญสำหรับการดู  จำแนกได้ดังนี้


ดูอย่างสบาย

ดูอย่างจดจ่อ

ดูให้ครบถ้วนตลอดเรื่องราว

ดูโดยมีข้อมูล

ดูแล้วติตาม

ดูแล้วเล่าได้

มารยาทในการฟังและดู

สำหรับการฟังและการดูในที่สาธารณะนั้น  ผู้ฟังควรเข้าประจำที่ที่จัดไว้ให้นั่งฟังหรือดูก่อนเวลาที่กำหนดเล็กน้อย  หากมาถึงสถานที่ก่อนเวลาควรเลือกแถวนั่งด้านหน้า  แต่ถ้ามาสายควรยืนและน้อมตัวเล็กน้อยไปทางประธานเพื่อเป็นการขออนุญาตแล้วจึงนั่งลง

มารยาทในการฟัง

 1. เมื่อผู้พูดขึ้นเวทีควรปรบมือเพื่อเป็นการให้เกียรติ

 2. ควรฟังด้วยความตั้งใจ

 3. ไม่ควรก่อความรำคาญหรือรบกวนผู้อื่น

 4. ปิดอุปกรณ์สื่อสารเพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่น

 5. ควรปรบมือให้เกียรติผู้พูดเป็นครั้งคราว

 6. เมื่อมีธุระที่จำเป็นจะต้องออกจากห้องประชุม  ควรทำความเคารพแล้วหันไปทางผู้พูดเพื่อเป็นการขออนุญาต

 7. เมื่อผู้พูด  พูดจบควรปรบมือ

 8. เมื่อผู้พูดเปิดโอกาสให้ซักถาม  ควรยกมือขึ้นก่อนแล้วรอให้ได้รับอนุญาตก่อนแล้วค่อยถามหรือเดินไปที่ไมโครโฟน

 9. หากมีข้อสงสัยควรจดหรือเขียนใส่กระดาษโดยไม่ต้องเขียนคำทักทาย

 10. ใช้ถ้อยคำที่สุภาพ

 11. เมื่อผู้พูดลงจากเวทีหรือมีการมอบของที่ระลึกควรปรบมือ

 12. เมื่อผู้พูดที่เป็นผู้ใหญ่ออกจากเวทีควรลุกขึ้นยืนเพื่อเป็นการให้เกียรติ

 13. หากผู้พูดกล่าวคำทักทายควรตอบสั้น ๆ ด้วยท่าทางสำรวมและเหมาะกับสถานภาพ


มารยาทในการดู

 1. การดูที่มีเก้าอี้ที่มีหมายเลขกำกับ  ผู้ชมควรไปถึงก่อนเวลาเล็กน้อย

 2. การยืนดูควรใช้หลักการอะลุ่มอล่วยกัน  คือ  ให้ความเห็นใจ  เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

 3. ในขณะที่ชมการแสดงไม่ควรแสดงตนอวดรู้

 4. การเดินเข้าไปในสถานที่ชมควรเดินเข้าออกตามลำดับ

 5. การวิจารณ์ผู้แสดงไม่ควรพูดในขณะที่แสดง


การนำอาหารเครื่องดื่มหรือสัตว์เลี้ยงเข้าไปในที่แสดงเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่ง  เพราะจะทำให้เกิดความรำคาญและรบกวนผู้อื่น

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

รองเท้าปลา รองเท้าแฟชั่น ที่กำลังฮิต เอ่อ มันฮิตจริงป่าวเนี๊ยะ

ชุดเครื่องนอนโตโต้ ลดราคาประจำปี

วิธีเชื่อมโดเมนกับ Google Cloud