การพูดและการเขียนที่ดี

พูดดีเป็นศรีแก่ตัว

ลูกผู้ชายลายมือนั้นคือยศ

ปากเป็นเอกเลขเป็นโท  หนังสือเป็นตรี  ชั่วดีเป็นตรา

การพูดและการเขียนนั้นเป็นการสื่อความหมายให้กับผู้อื่นได้รับรู้ถึงความรู้สึกนึกคิดของตนเพื่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน  ในชีวิตประจำวันของคนเราจำเป็นที่จะต้องมีการพูด  การติดต่อสื่อสาร  เพื่อสนองความต้องการดังกล่าว

หลักการพูด

การพูดที่ดีจะต้องทำให้ผู้ฟังฟังแล้วเกิดความเข้าใจตามจุดมุ่งหมายของผู้พูดและผู้พูดต้องคำนึงถึงหลักการพูดดังนี้

 1. การออกเสียงให้ถูกต้องตามหลักภาษา  การออกเสียงสั้นยาว

เข้า          –              ข้าว

เก้า          –              ก้าว

เท้า          –              ท้าว

 1. การออกเสียงคำหลายพยางค์

ปรอท     –              ปะ – หรอด

ผลิต        –              ผะ – หลิด

 1. ออกเสียงให้ถูกต้องตามความนิยม

กำเนิด    –              กำ – เหนิด

เทศบาล –              เทด – สะ – บาน

 1. ออกเสียงคำควบกล้ำให้ถูกต้อง

ตราด      –              ตราด

ตลาด      –              ตะ – หลาด

จรด         –              จะ – หรด

ควรปฏิบัติดังนี้

 1. ใช้คำทักทายผู้ฟังตามสถานภาพ เช่น สวัสดี  เรียน  กราบเรียน  นมัสการ
 2. ใช้คำพูดที่แสดงถึงมารยาท  เช่น  ขอโทษ  ขอบใจ  ขอบคุณ
 3. ใช้คำพูดสุภาพให้เกียรติผู้ฟัง  ไม่พูดดุดัน  หยาบคาย
 4. ไม่พูดยกตนข่มท่าน  โอ้อวดตนเองเหนือกว่าผู้อื่น
 5. ไม่พูดยืดยาวนอกประเด็น ผูกขาดการพูดคนเดียว
 6. ไม่โต้เถียงคัดค้านแบบไม่มีเหตุผล
 7. ไม่พูดเยาะเย้ย  เหยียดหยามดูหมิ่นเสียดสีผู้อื่น
 8. ไม่พูดตัดบทกลางคัน
 9. ไม่ติเตียนผู้อื่นต่อหน้าชุมชน
Veradet.com
Logo
กระท้อนลอยแก้ว| ชุดชั้นกุลสตรี| ชุดชั้นในวาโก้
Shopping cart