การอ่านตีความ

ความหมายของการอ่านตีความ

การอ่านตีความ เป็นการอ่านเพื่อให้ทราบความหมายหรือความคิดสำคัญของเรื่อง  การตีความมักเป็นไปตามประสบการณ์และความรู้สึกของแต่ละคน  ไม่จำเป็นว่าทุกคนจะต้องตีความหมายหรือความนัยตรงกันเสมอไป

อรอนงค์  ตั้งก่อเกียรติ ( 2539 : 1 )

การอ่านตีความนี้ ผู้อ่านจะต้องใช้ปัญญาแทงทะลุสิ่งที่อ่านได้ทั้งหมด  คือสามารถเข้าใจเจตนาและท่าทีของผู้เขียนสามารถที่จะสรุปความคิด  จับใจความสำคัญและอธิบายขยายความได้

สนิท  ตั้งทวี ( 2538 : 296 )

หลักการอ่านตีความ

  1. อ่านเรื่องที่จะตีความนั้นให้ละเอียด  แล้วพยายามจับประเด็นสำคัญนั้นให้ได้
  2. ขณะอ่านต้องพยายามคิดหาเหตุผลและใคร่ควรอย่างรอบคอบแล้วนำมาประมวลกับความคิดของตนว่าข้อความนั้นหมายถึงอะไร
  3. ทำความเข้าใจกับถ้อยคำบางคำที่มีความสำคัญ  ตลอดจนคำแวดล้อมประกอบด้วย  เพื่อเข้าใจความหมายของคำให้ชัดเจน
  4. ต้องระลึกไว้เสมอว่า  การตีความไม่ใช่การถอดคำประพันธ์ การถอดคำประพันธ์หมายถึง  การเก็บความหมายของบทประพันธ์ในตอนนั้น ๆ มาเรียบเรียงเป็นร้อยแก้วให้ครบทั้งข้อความ  แต่การตีความนั้น  เป็นการจับเอาแต่ใจความสำคัญจะคงไว้ซึ่งข้อความเดิมไม่ได้  ถ้าข้อความนั้นมีสรรพนามจะต้องเปลี่ยนเป็นสรรพนามบุรุษที่ 3  ทันที
  5. การเรียบเรียงข้อความที่ได้จากการตีความนั้น  จะต้องให้มีความหมายชัดเจน
  6. จับใจความสำคัญของเรื่องนั้นด้วยความรู้ความคิดอย่างมีเหตุผล

ตัวอย่างการอ่านตีความ

เห็นช้างขี้  อย่าขี้ตามช้าง (สุภาษิต)

  1. ตีความด้านเนื้อหาได้ความดังนี้

“จะทำอะไรก็ควรดูฐานะของตนเสียก่อน  ไม่ควรเอาอย่างคนอื่นที่เขามีฐานะกว่าเรา”

  1. ตีความด้านน้ำเสียง  ได้ความดังนี้

“ ให้รู้จักประมาณตน”

Veradet.com
Logo
กระท้อนลอยแก้ว| ชุดชั้นกุลสตรี| ชุดชั้นในวาโก้
Shopping cart