ภาษามาตรฐาน

ภาษามาตรฐาน  หมายถึง  ภาษาที่ใช้เป็นภาษาราชการ  ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอนในโรงเรียน  ภาษาที่ใช้ในโอกาสที่เป็นทางการต่าง ๆ  และภาษาที่สื่อสารมวลชนต่าง ๆ  ใช้ด้วย  เนื่องจากกรุงเทพฯ  เป็นศูนย์กลางของการบริหารประเทศ  เราจึงคิดว่าภาษามาตรฐานเป็นภาษากรุงเทพฯ  แต่แท้จริงแล้วภาษาไทยในเมืองหลวงนี้มีความหลากหลายมาก  ตามลักษณะผู้คนที่แตกต่างกัน  ซึ่งมาอยู่ร่วมกันจำนวนมหาศาล  ภาษามาตรฐานจึงหมายถึงภาษาไทยที่ใช้ในโอกาสที่เป็นทางการมากกว่าที่จะเป็นภาษาของคนกรุงเทพฯ

ภาษามาตรฐานไม่ได้หมายถึงภาษาของคนภาคกลาง  แต่เป็นภาษาไทยที่ชนชั้นนำได้พัฒนาให้มันซับซ้อน  เพื่อที่จะทำให้คนที่ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง  ได้ตระหนักว่า  ตนอยู่ในสถานภาพไหน  จะเขียน  จะพูด  จะสื่อสาร  ไปยังคนที่สูงหรือต่ำกว่าตนเองอย่างไรบ้าง  อันนี้คือภาษามาตรฐาน

ลักษณะภาษามาตรฐาน

ลักษณะภาษามาตรฐานที่สอนในโรงเรียนเป็นลักษณะของภาษาเขียน  ซึ่งมีข้อแตกต่างไปจากภาษาพูดหลายประการ  เป็นธรรมชาติของภาษาที่ภาษาเขียนกับภาษาพูดย่อมไม่เหมือนกัน  และเป็นภาษาไทยมาตรฐานมักใช้ในการอ่านข่าวทางวิทยุ  โทรทัศน์  ภาษามาตรฐาน  มีลักษณะทางภาษาหลายประการที่คล้ายกับภาษาไทยทางภาคกลางของประเทศไทย  แต่เนื่องจากผู้ที่พูดภาษามาตรฐานอาศัยอยู่ในทุกจังหวัดในประเทศไทย  จึงเป็นการเหมาะสมที่จะพูดถึงภาษามาตรฐานในฐานะของภาษาย่อยประเภทหนึ่ง

Veradet.com
Logo
Shopping cart