อักษรนำ อักษรตาม อักษรควบ

 

อักษรนำ  อักษรตามคือ  อักษรสูง  หรืออักษรกลางนำหน้าอักษรต่ำเดี่ยวประสมอยู่ในสระเดียวกัน  พยัญชนะตัวหลังจะต้องมีเสียงวรรณยุกต์ตามพยัญชนะตัวแรก  เช่น

อักษรสูงนำอักษรต่ำเดี่ยว

ขมวด  ผงาด  สมัคร  ฝรั่ง  ฉมวก

อักษรกลางนำอักษรต่ำเดี่ยว

ตลบ  จรด  กนก  อร่อย  ปลัด

หมายเหตุ

๑.      อักษรนำอักษรตาม  ดังรูปดังตัวอย่างข้างต้นนี้  ให้สังเกตว่า  เมื่ออ่านออกเสียงคำจะอ่านออกเสียงพยางค์หน้าเป็นเสียง  อะ  กึ่งมาตราและพยางค์หลังอ่านออกเสียงคล้าย  ห  ประสม  เพื่อจะให้มีพยางค์หลังเป็นเสียงวรรณยุกต์เดียวกับพยางค์หน้า  เช่น  ตลับ  พยางค์หน้าเป็นเสียง  เอก  พยางค์หลังจึงต้องอ่านว่า  หลับ  เพื่อให้เป็นเสียงเอกด้วย

๒.    ถ้าอักษรนำเป็น  ห  และอักษรตามเป็นอักษรต่ำเดี่ยว  คือ  ง  ญ  น  อ  ณ  ร  ว  ม  ฬ  ล  จะอ่านออกเสียงคล้ายเป็นอักษรควบ  เช่น  หงาย  ใหญ่  หนอน  หมัก  หยิก  หรือ  ไหล  หวาด

๓.     ถ้าอักษรนำเป็น  อ  และอักษรตามเป็น  ย  จะอ่านออกเสียงคล้ายเป็นอักษรควบ  มีใช้อยู่  ๔  คำ  คือ  อย่า  อยู่  อย่าง  อยาก

อักษรควบ

                อักษรควบ  หมายถึง  พยัญชนะ  ๒  ตัวเรียงกัน  อ่านออกเสียงกล้ำกันเป็นพยางค์  คำเดียว  มี  ๒  ประเภท

๑.      อักษรควบแท้  ได้แก่  พยัญชนะต้นทุกรูป (ยกเว้น ห ) ประสมกับ  ร  ล  ว  ในสระเดียวกันอ่านออกเสียงพร้อมกันทั้งสองตัว  เช่น  กลัก  ขวนขวาย  กวัดแกว่ง  กล้าม  กวาง

๒.    อักษรควบไม่แท้  ได้แก่  พยัญชนะต้นทุกรูป (ยกเว้น ห)  ที่มีตัว  ร  ควบอยู่ด้วยแต่ไม่อ่านออกเสียง  ตัว  ร  เช่น  จริง  เศร้า  ไซร้  หรืออ่านออกเสียงแปรเป็นเสียงอื่น  เช่น  ทร  ควบกล้ำอ่านออกเสียงเป็น  ซ  ได้แก่  ทรัพย์  ทราย  ทรวด  ทรง  ทราบ  อินทรีย์  ไทร  เป็นต้น

Veradet.com
Logo
กระท้อนลอยแก้ว| ชุดชั้นกุลสตรี| ชุดชั้นในวาโก้
Shopping cart