การพูดเชิญชวน

ความหมายของการพูดเชิญชวน

การพูดเชิญชวนเป็นการพูดลักษณะหนึ่งของการพูดจูงใจ  มีจุดมุ่งหมายหลักที่จะเปลี่ยนทัศนคติของผู้ฟังให้เป็นไปตามแนวทางของผู้พูด  การพูดลักษณะนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ศิลปะการพูดเพื่อโน้มน้าวจิตใจของผู้ฟัง

ประเภทของการพูดเชิญชวน

๑. การพูดเชิญชวนให้ร่วมปฏิบัติทางสังคม

๒. การเชิญชวนให้ใช้บริการต่างๆ  ซึ่งมักปรากฏในรูปแบบของการโฆษณา

๓.  การเชิญชวนให้เปลี่ยนความคิดทั้งทัศนคติ

แนวทางสำคัญของการพูดเชิญชวน

การพูดเชิญชวนจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้พูดจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการพูด  ดังนี้

๑. ผู้พูดควรตระหนักถึงหลักการพูดเชิญชวน  เพื่อให้ผู้ฟังเกิดความสนใจ  มีความต้องการที่จะฟังเรื่องราวต่อไปจนเกิดความพึงพอใจเห็นจริงตามที่พูด  ทั้งนี้เพราะผู้พูดได้นำเสนอเรื่องราวอย่างมีเหตุผล  มีการสร้างมดนภาพให้แก่ผู้ฟังด้วยการยกตัวอย่างหรือใช้สื่อประกอบการพูดจนผู้ฟังเห็นจริง

๒.  ผู้พูดที่ดีต้องเตรียมความพร้อมที่จะพูดโดยศึกษาเรื่องราวอย่างละเอียด  แสดงเรื่องราวที่พูด  ความหมายของสารที่ต้องการจะสื่อให้ผู้ฟังเข้าใจอย่างกระจ่างชัด  แสดงเหตุผลในการเชิญชวนได้อย่างถูกต้องน่าฟังและมีน้ำหนัก  เพื่อให้ผู้ฟังตระหนักถึงความจริงและความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามคำเชิญชวนนั้น

๓. ผู้พูดต้องใช้น้ำเสียงและแสดงความรู้สึกที่แท้จริง  มีความกระตืรือร้นที่จะพูดพร้อมทั้งใช้ท่าทางและสายตาประกอบอย่างเหมาะสม

๔.  การพูดเชิญชวนที่ดีต้องคำนึงถึงความถูกต้อง  เป็นการเชิญชวนให้ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมิใช่เป็นการเชิญชวนในสิ่งที่ผิด  ในขณะเดียวกันผู้พูดต้องให้เกียรติผู้ฟัง  โดยเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้เลือกตัดสินใจเชื่อและคล้อยตาม  มิใช่เป็นการบังคับผู้ฟัง

๕.  ผู้พูดต้องศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับผู้ฟัง  ได้แก่  อายุ  เพศ  ฐานะ ทางเศรษฐกิจ  การศึกษา  การนับถือศาสนา  และความสนใจเป็นต้น  การทำความเข้าใจผู้ฟังย่อมมีผลดีต่อการนำเสนอความคิดเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจ และคล้อยตามประเด็นที่เชิญชวนโดยคำนึงถึงหลักสำคัญว่า บุคคลทั่วไปย่อมพึงพอใจที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพต่างๆ  เพื่อให้เกิดผลดีต่อตนเองและต้องการได้รับการยกย่องจากสังคม

๖. ผู้พูดที่ดีต้องแสดงความคิดอย่างมีเหตุผล  มีความรู้กว้างขวาง  นำกลวิธีการพูดลักษณะต่างๆให้ผู้ฟังสนใจ  เช่น  นำเรื่องที่ทำให้ผู้ฟังอยากรู้อยากเห็น  นำเรื่องแปลกหรือใช้การวิพากษ์วิจารณ์มาประกอบ  เป็นต้น

๗. พูดตามลำดับขั้นตอน  โดยพิจารณาหัวข้อที่จะใช้พูดเชิญชวน  กำหนดวัตถุประสงค์การพูด  ค้นคว้าความรู้ประกอบ  เลือกวิธีการพูด  เลือกเหตุการณ์ประกอบการพูดให้เหมาะสม

๘.  ผู้พูดที่ดีต้องเตรียมพร้อมเสมอว่า  ผู้ฟังจะมีความเห็นด้วยกับผู้พูดหรือมีความเห็นเป็นกลาง  ไม่แน่ใจ  หรือมีความเห็นไม้เห็นด้วย  เพื่อที่จะศึกษาถึงสาเหตุและนำมาเป็นแนวทางในการพูดต่อไป

๙. การพูดจูงใจสามารถพูดได้ในประเด็นต่างๆ  เช่น  พูดเกี่ยวกับสุขภาพ  สวัสดิภาพในสังคม  เสรีภาพ ขนบธรรมเนียมประเพณี  และเกี่ยวกับเกียรติยศชื่อเสียง เป็นต้น

Veradet.com
Logo
กระท้อนลอยแก้ว| ชุดชั้นกุลสตรี| ชุดชั้นในวาโก้
Shopping cart