Categories: General

การอภิปรายกลุ่ม

ความหมายขอคำว่า  “การอภิปราย”

คำว่า  “อภิปราย”   พจนานุกรม  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. ๒๕๔๒   (๒๕๔๖,  หน้า  ๑๓๓๒)  ได้ให้ความหมายไว้ว่า   “อภิปราย   ก. พูดชี้แจงแสดงความคิดเห็น”  ส่วนอาจารย์   ผอบ  โปษะกฤษณะ (อ้างใน ฉัตรวรุณ  ตันนะรัตน์,  หน้า  ๔๖๑)  ได้ให้ความหมายของการอภิปรายไว้ว่า  “คือการที่บุคคลลุ่มหนึ่งมีเจตนาจะพิจารณา  เรื่องใดเรื่องหนึ่ง  ปรึกษาหารือกันออกความคิดเห็นเพื่อแก้ปัญหาที่มีอยู่  หรือเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้  ความเห็น  ถ่ายทอดประสบการณ์ที่ได้รับให้ได้ทราบ  ในที่สุดก็มีการตัดสินตกลงใจ”

จุดประสงค์ของการอภิปราย

การอภิปรายมีจุดประสงค์ดังนี้

–  เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นซึ่งกัน และกันอย่างมีเหตุผล  แล้วรวบรวม    ความรู้ความคิดเห็นเป็นข้อสรุปนำไปปฏิบัติหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ

–  เพื่อเป็นการฝึกให้รู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  โดยใช้หลักความคิดแบบ ประชาธิปไตย

องค์ประกอบของการอภิปรายกลุ่ม

องค์ประกอบที่สำคัญของการอภิปรายกลุ่มมีดังนี้

–  ประธานกลุ่ม

–  สมาชิกในกลุ่ม

–  เลขานุการกลุ่ม

–  เรื่องที่จะอภิปราย

–  สถานที่จัดอภิปราย

หน้าที่ของประธานกลุ่ม สมาชิกในกลุ่ม และเลขานุการกลุ่ม

๑  ประธานกลุ่ม  มีหน้าที่ดังนี้

–  ชี้ให้สมาชิกในกลุ่มได้พูดแดสงความคิดเห็น

–  ควบคุมสมาชิกให้พูดให้ตรงประเด็น

–  ควบคุมเวลาในการพูดของสมาชิก

–  สรุปสาระในการพูดของสมาชิกแต่ละคนพร้อมสรุปสาระทั้งหมดของกลุ่ม      เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมทั้งหมดต่อไป

๒  สมาชิกในกลุ่ม  มีหน้าที่ดังนี้

–  เตรียมความรู้ที่จะนำมาพูดอภิปราย

–  พูดเมื่อประธานอนุญาตให้พูด

๓  เลขานุการกลุ่ม  มีหน้าที่ดังนี้

–  เตรียมจัดสถานที่จะใช้ดำเนินการอภิปราย

-.  จดบันทึกสาระในการอภิปรายของสมาชิก และสรุปผลการอภิปรายของกลุ่ม

ขั้นตอนในการจัดการอภิปรายกลุ่ม

ในการจัดการอภิปรายกลุ่มนั้น  มีขั้นตอนในการปฏิบัติดังนี้

–  ประธานกลุ่มเกริ่นนำถึงหัวข้อที่จะอภิปราย  พร้อมกำหนดขอบเขตในการพูดแสดงความคิดเห็น

–  ชี้ให้สมาชิกในกลุ่มพูดแสดงความคิดเห็น

–  ประธานสรุปสาระที่สมาชิกแต่ละคนพูด

–  สรุปสาระทั้งหมดที่ได้จากการอภิปรายของสมาชิกในกลุ่ม

–  กล่าวปิดการอภิปรายของกลุ่ม

Recent Posts

จ้างเหมา เดือนละ 15000 บาท โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ ตำบลละ 2 อัตรา

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) โดยเป็นการจ้างงานเพื่อจัดเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลในระบบ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ภายใต้แผนงานส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน…

4 weeks ago

แหนแดง แนวคิดเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับ โคกหนองนา

แหนแดง ประโยชน์ที่หลายคนมองข้าม พอดีว่าผมไปอ่านเจอบทความ รวมทั้งคลิปวิดีโอเกี่ยวกับพืชตัวนี้ เลยได้ไอเดียว่า ถ้านำมาใช้กับการทำเกษตร โคก หนอง นา ก็น่าจะเข้ากันเป็นอย่างดี เนื่องจาก จะต้องมีพื้นที่ส่วนหนึ่งที่เราต้องขุดเป็นหนอง เพื่อเก็บน้ำ ถ้าเราปล่อยแหนแดงน่าจะดี เพราะนอกจากจะเป็นอาหารของปลากินพืชแล้ว…

4 weeks ago

โคกหนองนาโมเดล ศรีสะเกษ

31 สิงหาคม 2563 นางพจนี ผ่องใส พัฒนาการอำเภอกันทรารมย์ พร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่ พช.ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สมาชิก อบต. จากองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร…

4 weeks ago

การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เป็นหนึ่งในนวัตกรรมด้านป่าไม้ที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย เพื่อแก้ปัญหาการทำลายป่า เป็นแนวคิดการอนุรักษ์ ดิน น้ำ และการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้…

4 weeks ago

โคกหนองนาโมเดล คืออะไร

โคกหนองนาโมเดล เป็นวิธีจัดการบริหารน้ำอย่างยั่งยืนบนพื้นที่ของตนเอง เริ่มต้นด้วยการขุดหนอง เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในยามแล้ง โดยจะขุดแบบฟรีฟอร์ม ให้มีส่วนโค้ง ส่วนเว้า เลียนแบบธรรมชาติ ความลึกของหนองควรลึกมากกว่า 3.65 เมตร ตามองค์ความรู้ที่ในหลวงทรงพระราชทานไว้ว่า ในแต่ละวัน น้ำจะระเหยไป 1…

4 weeks ago

ฌ. เฌอ 129 ร้านกาแฟ สถานที่ท่องเที่ยว ศรีสะเกษ

ฌ. เฌอ 129 ร้านกาแฟ เป็นร้านกาแฟ เครื่องดืม ที่ตั้งอยู่กลางทุ่งนา จัดร้านสถานที่ เหมาะแก่การถ่ายรูป นั่งชิลอย่างมาก สวยงาม ใครที่อยากสัมผัสบรรยากาศ อากาดีๆ ช่วงเย็น แนะนำเลยครับ…

3 months ago