Categories: General

การจดบันทึก

ความหมายของคำว่า  “จดบันทึก”

“จด”   พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  (๒๕๔๖,  หน้า  ๒๘๕)  ได้ให้ความหมายไว้ว่า  หมายถึง  “เขียนไว้”

ส่วนคำว่า   “บันทึก”   พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  (๒๕๔๖,  หน้า  ๖๑๗)  ได้ให้ความหมายไว้ว่า  หมายถึง  “จดข้อความเพื่อช่วยความทรงจำหรือเพื่อเป็นหลักฐาน”

ฉะนั้นจึงสรุปได้ว่า  “การจดบันทึก”  คือ  “การเขียนจดข้อความไว้เพื่อช่วยความทรงจำหรือเพื่อเป็นหลักฐาน”

ประโยชน์ของการจดบันทึก

การจดบันทึกนับว่าเป็นหัวข้อหนึ่งของหัวใจนักปราชญ์  ได้แก่  คำว่า  ลิ.  ซึ่งย่อมาจากคำว่า “ลิขิต”  แปลว่า  “เขียน”

ในการอ่านสิ่งใดก็ตาม  เมื่ออ่านไปแล้วสมองของเราจะจำได้ชั่วระยะหนึ่ง  ต่อไปก็อาจจะลืมได้  เพราะในชีวิตของคนเรามีเรื่องที่เราต้องจดจำมากมาย  ฉะนั้นเพื่อไม่ให้ลืมหรือเป็นการช่วยความจำเราจึงควรต้องจดบันทึกไว้  ทั้งยังถือเป็นหลักฐานที่สามารถนำไปอ้างอิงได้อีกด้วยรูปแบบในการจดบันทึก

ในการจดบันทึกลงในบัตรบันทึก  ซึ่งมีหลายขนาด     คือ     ขนาด     ๓ X  ๕    นิ้ว  ขนาด  ๔  X  ๖  นิ้ว  และขนาด  ๕  X   ๗  นิ้ว  บัตรนี้จะใช้กระดาษสมุดชนิดหนามาตัดเอาก็ได้  บัตรหนึ่งใบใช้จดหนึ่งเรื่อง  ถ้าไม่พอให้ต่อแผ่นต่อไป

ในการจดบันทึกส่วนใหญ่มักใช้วิธีคัดลอกข้อความเพื่อสะดวกรวดเร็ว  ข้อความใดที่เราไม่ต้องการจดบันทึกให้ใช้จุดไข่ปลา   ๓   จุด  …  แสดงการเว้นข้อความไว้

การจดบันทึกนั้นบรรทัดแรกสุดจะเป็นหัวข้อซึ่งผู้จดบันทึกต้องตั้งเอง  เพื่อสะดวกในการนำมาใช้ในโอกาสต่อไป  ส่วนบรรทัดถัดไปจะเป็นที่มาของเรื่องที่จดบันทึก  โดยจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิดของที่มา  และให้ยึดรูปแบบของการเขียนบรรณนุกรม  เพื่อสะดวกในการนำไปอ้างอิง  เช่น

ตัวอย่าง  การจดบันทึกความรู้จากการอ่าน

พจนานุกรม

ตัวอย่างสำนวนไทย

ราชบัณฑิตยสถาน.  (๒๕๔๒). พจนานุกรม  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. ๒๕๔๒.  กรุงเทพฯ : นาน   มีบุ๊คพับลิเคชั่นส์.

กว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้ (สำ ว.  ลักษณะการทำงานที่มีความลังเลใจ  ทำให้แก้ไขปัญหาได้ ไม่ทันท่วงที่  เมื่อได้อย่างหนึ่งไป ดุจเอางามาคั่วพร้อมกัน  กว่าจะคั่วสุกงาก็ไหม้หมดไปก่อน

Recent Posts

จ้างเหมา เดือนละ 15000 บาท โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ ตำบลละ 2 อัตรา

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) โดยเป็นการจ้างงานเพื่อจัดเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลในระบบ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ภายใต้แผนงานส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน…

4 weeks ago

แหนแดง แนวคิดเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับ โคกหนองนา

แหนแดง ประโยชน์ที่หลายคนมองข้าม พอดีว่าผมไปอ่านเจอบทความ รวมทั้งคลิปวิดีโอเกี่ยวกับพืชตัวนี้ เลยได้ไอเดียว่า ถ้านำมาใช้กับการทำเกษตร โคก หนอง นา ก็น่าจะเข้ากันเป็นอย่างดี เนื่องจาก จะต้องมีพื้นที่ส่วนหนึ่งที่เราต้องขุดเป็นหนอง เพื่อเก็บน้ำ ถ้าเราปล่อยแหนแดงน่าจะดี เพราะนอกจากจะเป็นอาหารของปลากินพืชแล้ว…

4 weeks ago

โคกหนองนาโมเดล ศรีสะเกษ

31 สิงหาคม 2563 นางพจนี ผ่องใส พัฒนาการอำเภอกันทรารมย์ พร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่ พช.ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สมาชิก อบต. จากองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร…

4 weeks ago

การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เป็นหนึ่งในนวัตกรรมด้านป่าไม้ที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย เพื่อแก้ปัญหาการทำลายป่า เป็นแนวคิดการอนุรักษ์ ดิน น้ำ และการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้…

4 weeks ago

โคกหนองนาโมเดล คืออะไร

โคกหนองนาโมเดล เป็นวิธีจัดการบริหารน้ำอย่างยั่งยืนบนพื้นที่ของตนเอง เริ่มต้นด้วยการขุดหนอง เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในยามแล้ง โดยจะขุดแบบฟรีฟอร์ม ให้มีส่วนโค้ง ส่วนเว้า เลียนแบบธรรมชาติ ความลึกของหนองควรลึกมากกว่า 3.65 เมตร ตามองค์ความรู้ที่ในหลวงทรงพระราชทานไว้ว่า ในแต่ละวัน น้ำจะระเหยไป 1…

4 weeks ago

ฌ. เฌอ 129 ร้านกาแฟ สถานที่ท่องเที่ยว ศรีสะเกษ

ฌ. เฌอ 129 ร้านกาแฟ เป็นร้านกาแฟ เครื่องดืม ที่ตั้งอยู่กลางทุ่งนา จัดร้านสถานที่ เหมาะแก่การถ่ายรูป นั่งชิลอย่างมาก สวยงาม ใครที่อยากสัมผัสบรรยากาศ อากาดีๆ ช่วงเย็น แนะนำเลยครับ…

3 months ago