การพูดอธิบายความต้องการ

การพูดอธิบาย  คือ  การพูดให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจเรื่องราวที่ผู้พูดต้องการอธิบายให้ผู้ฟังเข้าใจให้มากที่สุด  ในการพูดนั้นต้องแสดงจุดประสงค์ในการพูดและแสดงเหตุผลประกอบคำอธิบายให้ชัดเจน  โดยอธิบายให้เป็นไปตามลำดับ

การพูดอธิบาย  เป็นการตอบคำถามประเภท “อย่างไร”  และ “ทำไม”  ดังนั้นการชี้แจงจะต้องให้รายละเอียดเฉพาะเรื่อง  หรืออาจให้ตัวอย่างและแสดงเหตุผลประกอบการอธิบายให้ชัดเจนขึ้น  การฝึกพูดอธิบายมีความสำคัญสำหรับนักเรียนมาก  เพราะนักเรียนจะต้องใช้ในการตอบคำถามเกือบทุกรายวิชา  ฉะนั้นจึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฝึกให้ชำนาญ  เพื่อที่จะได้นำหลักการสำคัญไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

การพูดอธิบายในขั้นนี้เป็นการพูดอธิบายความต้องการ  ซึ่งมีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับการพูดในชีวิตประจำวันของนักเรียนมาก  การพูดอธิบายความต้องการอาจแบ่งเป็นพูดอธิบายความต้องการทั้งของตนเองและของกลุ่ม  ซึ่งพอจะสรุปเป็นหลักเกณฑ์ ดังนี้

๑. พูดให้ชัดถ้อยชัดคำ  ไม่ช้าหรือเร็วเกินไป

๒. น้ำเสียงต้องชัดเจน  แจ่มใส

๓. การเลือกใช้ถ้อยคำ  ให้กะทัดรัดสละสลวยและได้ใจความ

๔. เนื้อหาสาระในการอธิบายต้องตรงประเด็น

๕. ใช้ถ้อยคำสำนวนที่สื่อสารให้ผู้ฟังเข้าใจง่ายไม่วกวน

 

ที่มา:กรมวิชาการ (๒๕๓๘:๑๑๗)

Veradet.com
Logo
กระท้อนลอยแก้ว| ชุดชั้นกุลสตรี| ชุดชั้นในวาโก้
Shopping cart