การพูดรายงานจากการศึกษาค้นคว้า

การพูดรายงานจากการศึกษาค้นคว้า  เป็นการพูดเพื่อเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมายให้ไปค้นคว้า  โดยผู้พูดอาจเป็นผู้ทำงานนั้นด้วยตนเองหรือทำงานร่วมกับหมู่คณะแล้วเสนอรายงานนั้นด้วยข้อเขียนหรือด้วยการพูดรายงานนั้น

ข้อควรปฏิบัติในการพูดรายงานการศึกษาค้นคว้า

๑. การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้า  ควรเลือกหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการเรียน  เรื่องที่น่าสนใจ  หรือเหตุการณ์ปัจจุบันที่เป็นประโยชน์

๒. ควรวางโครงเรื่องที่สอดคล้องกับหัวข้อที่วางตั้งไว้  เช่น  รายงานเรื่องน้ำ  ควรมีหัวข้อ  ดังนี้

๒.๑ ส่วนประกอบของน้ำ

๒.๒ ประโยชน์ของน้ำ

๒.๓ การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๔ การขจัดน้ำเสีย

๓. แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ  ไปค้นคว้าจากหนังสือเรียน  สารสาร  สิ่งพิมพ์  หนังสืออ่านนอกเวลา  สื่ออินเตอร์เนต  หรืออื่น ๆ  และควรจดบันทึกรายชื่อที่นักเรียนศึกษาค้นคว้า  ชื่อผู้แต่ง  โรงพิมพ์  ปีที่พิมพ์  เพื่อเป็นประโยชน์ในการอ้างอิง

๔. รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาเรียบเรียงสาระสำคัญและรายละเอียดที่น่าสนใจ  โดยเรียงลำดับตามโครงเรื่องที่วางไว้  รวบรวมเป็นเล่ม

๕. เตรียมพูดรายงาน  โดยการเสนอเรื่องตามลำดับ  และเลือกพูดรายละเอียดสำคัญที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟัง  โดยใช้ภาษาสุภาพ  ใช้สื่อประกอบการพูด  และอาจจบลงด้วยการสรุป  เนื้อเรื่องหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากการศึกษาค้นคว้า

 

ที่มา : กรมวิชาการ  (๒๕๓๘:๙๐)

Veradet.com
Logo
กระท้อนลอยแก้ว| ชุดชั้นกุลสตรี| ชุดชั้นในวาโก้
Shopping cart