ชนิดของคำ

ชนิดของคำ

คำ  ที่เราใช้สื่อสารกันประกอบด้วย  เสียง  กับ  ความหมาย  เสียงอาจเป็นเสียงพูดที่มีในภาษา  หรือเป็นเสียงที่แทนด้วยตัวหนังสือก็ได้  คำในภาษามีหลายชนิด  นักภาษาได้กำหนดเรียกชื่อคำแต่ละชนิดไว้  โดยพิจารณาจาก  ความหมาย  วิธีการใช้  และความสัมพันธ์ที่มีต่อคำอื่น  ชนิดของคำในภาษาไทย  เช่น  คำนาม  คำสรรพนาม  คำกริยา  คำเชื่อม  คำวิเศษณ์  คำลงท้าย  คำอุทาน  เป็นต้น  คำแต่ละชนิดยังมีชนิดย่อยลงไปอีก

การแบ่งคำเป็นชนิดต่าง ๆ  ก็เพื่อบอกให้ทราบว่า  ทำหน้าที่ใดในประโยค  เช่น  คำนาม  ทำหน้าที่  ประธานหรือผู้กระทำกริยา  แต่ก็อาจทำหน้าที่อื่นอีกได้  เช่น  เป็นกรรมหรือผู้ถูกกระทำของกริยา  เป็นบทขยาย  เป็นอุทาน  หรือทำหน้าที่อื่น  ชนิดของคำกับหน้าที่ของคำจึงแตกต่างกัน

Veradet.com
Logo
กระท้อนลอยแก้ว| ชุดชั้นกุลสตรี| ชุดชั้นในวาโก้
Shopping cart