คำอุปมา อุปไมย คืออะไร

ความหมายของคำอุปมาอุปไมย

การเขียนเป็นการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นได้รับรู้และเข้าใจ  ในบางครั้งต้องยกข้อความมาเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นจริงและเป็นที่เข้าใจง่าย  คำที่ยกมาเปรียบนั้นเรียกว่า  คำอุปมา

อุปมา  แปลว่า   การเปรียบเทียบหรือสิ่งที่นำมาเปรียบ  คำอุปมาจึงถือเป็นถ้อยคำที่เกี่ยวกับการเปรียบเทียบ  หรือถ้อยคำที่ใช้ในการเปรียบเทียบให้ผู้ฟังผู้อ่านเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง  สำหรับสิ่งที่รับเอามาเปรียบเทียบ  เรียกว่า  อุปไมย

วิธีอุปมาอาจทำได้โดย  ใช้คำเหล่านี้มาคั่น

ราว  เสมอ เหมือน  อย่าง เพียง ดุจเสมือน เหมือน  เหมือนกับ สม อุปมาฉันใด อุปไมยฉันนั้น         ประหนึ่งว่า เปรียบ คล้าย แบบ

Veradet.com
Logo
กระท้อนลอยแก้ว| ชุดชั้นกุลสตรี| ชุดชั้นในวาโก้
Shopping cart